University of Oulu

Metamoderni minuus ja postmoderni romanssi Pajtim Statovcin teoksessa Tiranan sydän

Saved in:
Author: Hyvönen, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306022089
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Hyvönen, 2023
Publish Date: 2023-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuusisto, Pekka
Reviewer: Korhonen, Kuisma
Kuusisto, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen, millä tavoin Pajtim Statovcin teoksen Tiranan sydän (2016) vastakohtaiset ja ristiriitaiset piirteet ilmentävät identiteetin ja kertomuksen yhteyttä sekä minuuden kokemusta nykykulttuurissa ja -yhteiskunnassa. Tiranan sydämestä löytyy sekä romanssille tyypillisiä ominaisuuksia että postmoderneja piirteitä, joiden keskinäisen ristiriitaisuuden näen heijastelevan erityisesti 2000-luvulla esille noussutta käsitystä kertomuksesta ja identiteetistä, jossa kertomus on saanut yhä suuremman, mutta samalla kiistanalaisen roolin. Lähestyn tutkimuksen kysymyksiä hyödyntäen metamodernia heilurimaista luentaa, jossa käytetään vuorotellen sekä kerronnan muotoihin liittyvää teoriaa että kriittistä tulkintaa. Toisaalta käytän metamodernismia myös kulttuurista tunnerakennetta kuvaavana käsitteenä, jolloin sovellan erityisesti Robin van den Akkerin ja Timotheus Vermeulenin käsitystä metamodernismista. Toisen tärkeän teoreettisen viitekehyksen tutkielmaani luo erityisesti Diane Elamin ja Heidi Hanssonin hyödyntämä postmodernin romanssin käsite, jota käytän Tiranan sydämen vastakohtaisten ja ristiriitaisten piirteiden analysoimiseen. Romanssin piirteiden hahmottamiseen käytän pääasiassa Northrop Fryen romanssiin liittyvää teoriaa sekä Carl Jungin arkkityyppeihin perustuvaa käsitteistöä. Hyödynnän tutkielmassani myös yleisemmin jälkistrukturalistisia teorioita ja käsitteitä, joista keskeisimpiä ovat Stuart Hallin postmoderni subjekti, Judith Butlerin performatiivisuuden käsite, queer-teoria sekä liminaali tila. Tutkielmassani osoitan, että Tiranan sydän kuvaa osuvasti mitä merkitsee olla ihmisyksilö nykyhetken yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa ilmapiirissä. Tätä kokemusta nimitän tutkielmassani metamoderniksi minuudeksi, jonka käsitän nykykulttuuriin paikannettavaksi ristiriitaiseksi yksilökokemukseksi. Analyysini perusteella Tiranan sydän kuvaa metamodernia minuutta sekä yleisemmin nykykulttuurin tunnerakennetta juuri ristiriitaisten piirteidensä, mutta myös henkilöhahmokuvaustensa kautta. Tulen myös siihen tulokseen, että Tiranan sydämen sisältämät erilaiset kertomukset ja erityisesti niiden suhde identiteettiin heijastelevat kertomuksen uuden aallon mukaista kertomuksen merkityksen ja arvon palautumista. Osoitan tämän luovan sekä positiivisia että negatiivisia ilmiöitä. Havaitsen uuden kertomuksellisuuden muovaavan lisäksi uudenlaista identiteettikäsitystä, joka nousee postmodernin subjektikäsityksen rinnalle. Tiranan sydän osoittaakin, että kertomuksen merkityksen voimistuminen ei välttämättä horjuta postmodernia, konstruktiivisuuden tiedostavaa ymmärrystä maailmasta. Yleisemmällä tasolla osoitan tutkielmassani, että romanssin sekä postmodernin kaltaiset kirjalliset ilmaisutavat ja kulttuuriset ilmiöt voivat toimia yhdessä ja luoda uudenlaista, ylirajaista kuvaa kertomuksesta, identiteetistä ja yksilöstä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Hyvönen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/