University of Oulu

Lukutaito monimediaisessa maailmassa

Saved in:
Author: Pasanen, Katriina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306052102
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Pasanen, 2023
Publish Date: 2023-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Nykypäivänä lukutaidon merkitys korostuu erilaisissa tekstiympäristöissä. Tekstien kentällä perinteiset kirjat ovat murroksessa ja digilaitteet ovat ottaneet valtaa. Voidaan todeta, että tekstit ovat tänä päivänä multimodaalisempia kuin aiemmin. Kaiken teknologisen kehityksen keskellä monilukutaidon merkitys kasvaa ja kriittinen medialukutaito korostuu, jotta yksilö kykenee suhtautumaan kriittisesti kohtaamaansa sisältöön. Opettajan näkökulmasta koululla on merkittävä rooli yksilön monilukutaidon opetuksessa.

Kandidaatin tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaisia tekstejä lasten ja nuorten maailmassa on, millainen yhteys digilaitteiden käytöllä on yksilön lukutaitoon ja miten koulu voi tukea yksilön kriittistä lukutaitoa monimediaisten tekstien maailmassa. Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa hyödynnän kuvailevaa kirjallisuuskatsausta ja tarkemmin määriteltynä narratiivista yleiskatsausta. Olen kerännyt aineistoni hyödyntäen eri tietokantoja, joista olen poiminut sekä kotimaisia että kansainvälisiä vertaisarvioituja lähteitä.

Tutkielmani tulokset osoittavat, että tekstit voidaan jakaa sekä painettuihin että digitaalisiin teksteihin. Painettuja tekstejä ovat esimerkiksi kirjat ja sanomalehdet. Digitaalisessa muodossa olevat digitaaliset tekstit, kuten videot, kuvat ja musiikki sekä näiden semioottisten piirteiden sekoittuminen eli multimodaalisuus, haastaa perinteisiä painettuja tekstejä. Kaiken kaikkiaan tekstien ymmärtämisen perustana on hyvä peruslukutaito. Internetin käyttäminen itsessään ei ole tutkimusten mukaan suoraan yhteydessä heikkoon lukutaitoon, sillä ratkaisevaa on se, miten sitä käytetään.

Koululla ja opettajalla on tärkeä rooli peruskouluikäisten kriittisen medialukutaidon tukemisessa mediakasvatuksen avulla. Monilukutaito sivuaa medialukutaitoa sekä mediakasvatusta, ja se on nostettu myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa yhdeksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteeksi. Tekstien murroksellisuus ei ole kuitenkaan pysähdyksissä, vaan kehitys jatkuu koko ajan. Opettajan on ajankohtaista pysähtyä pohtimaan ratkaisuja siihen, kuinka laajasti omassa opetuksessa voi hyödyntää mediakasvatusta, jotta yksilö pystyy suhtautumaan mahdollisimman kriittisesti ympäröiviin teksteihin ja kehittämään monilukutaitoaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katriina Pasanen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/