University of Oulu

IBS-potilaiden tiedonhankintakäyttäytyminen oireyhtymään liittyvissä kysymyksissä

Saved in:
Author: Sivosuo, Tuija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306052116
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Sivosuo, 2023
Publish Date: 2023-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Enwald, Heidi
Reviewer: Enwald, Heidi
Huttunen, Aira
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielman aiheena on ärtyvän suolen oireyhtymää, eli IBS:ää, potevien tiedonhankintakäyttäytyminen oireyhtymään liittyvissä kysymyksissä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia tiedontarpeita IBS:ää potevilla on, mitä tiedonlähteitä he käyttävät ja miten he hankkivat tietoa. Lisäksi työssä selvitetään IBS-aiheiseen tiedonhankintaprosessiin liittyviä tiedonhankinnan esteitä ja haasteita. Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin verkkokyselyllä ja aineisto kerättiin syksyllä 2022. Aineisto analysoitiin tilastollisella analyysillä sekä laadullista sisällönanalyysiä käyttäen. Sisällönanalyysissä aineistoa teemoiteltiin sekä analysoitiin teoriaohjaavasti.

Tulosten perusteella tärkeimpiä tiedontarpeita olivat ruokavalio, hoito ja lääkitys. Diagnoosin alkuvaiheessa olisi kaivattu asiapitoista yleistietoa IBS:stä. Moni esitti toiveen oppia yhä lisää hoidosta, lääkityksestä ja IBS:n syistä. Sosiaalisessa mediassa vertaisilta haettiin käytännön vinkkejä sekä emotionaalista tukea. Tärkeimpinä tiedonlähteinä esille nousivat internet ja sosiaalinen media, vertaistuelliset keskustelut ja terveydenhuollon ammattilaiset. Tiedonhankintakäyttäytyminen on ajallisesti yleisimmin kuukausittain tapahtuvaa toimintaa ja sen kautta on saatu helpotusta oireisiin esimerkiksi ruokavalion avulla sekä emotionaalisesti. Tiedonhankintaan liittyvät esteet voitiin eritellä johtuvaksi tiedonpuutteesta, tiedonlähteiden luotettavuuden arvioinnista, lähteiden saatavuudesta, tiedontarpeen puutteellisesta ilmaisemisesta, huonoista kokemuksista ja negatiivisista emootioista. Esille nousi kokemus yksin jäämisestä diagnoosin saamisen jälkeen. Vastaajat kaipaisivat terveydenhuollolta enemmän emotionaalista ja tiedonhankinnallista tukea sekä räätälöityä IBS-aiheista tietoa diagnoosin saamisen yhteydessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuija Sivosuo, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.