University of Oulu

English vocabulary in early language learning material

Saved in:
Author: Kuivalainen, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306062269
Language: English
Published: Oulu : K. Kuivalainen, 2023
Publish Date: 2023-06-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kokkola, Lydia
Reviewer: Haddington, Pentti
Description:

Abstract

Young learners, 1st and 2nd graders in this thesis, start learning a foreign language in the first grade in Finland. This thesis aims to determine how early language learning material promotes learning English through their vocabulary. Young learners have been required to learn a foreign language since January 2020 and teaching a foreign language to young learners is a new challenge for many primary education teachers. Thus, many teachers may rely on ready-made teaching materials such as workbooks. Young leaners are a special group of foreign language learners as they are learning to read and write in one of the national languages of Finland while simultaneously learning a foreign language.

The three research questions revolve around the vocabulary content, the frequencies of the words, and how the words are recycled in the material. A corpus was formed by entering all encountered word tokens in five early language learning workbooks into a database. Each appearance of each word type was entered into the database to declare the total number of tokens in the analysed teaching material. The words of the corpus were compared to Paul Nation’s word family lists that are based on the BNC and COCA word lists to define the word families and frequencies of the vocabulary.

Teaching young learners some of the vocabulary presented in the learning material was justifiable, while other words were not relevant. The frequencies of the words in the material ranged from the 1st frequency band to the 20th frequency band while some words could not be found from the BNC/COCA word lists. Some of the words presented in the material were recycled plenty of times while other words appeared only once. It can be concluded that the learning material and vocabulary both promoted and did not promote language learning as some of the word choices were less than optimal for young language learners.

Englanninkielinen sanasto varhennetun kielenopetuksen oppimateriaaleissa

Tiivistelmä

Suomessa nuoret oppijat, tässä tutkielmassa 1.- ja 2.-luokkalaiset, aloittavat vieraan kielen oppimisen ensimmäisellä luokalla. Tutkielman tavoitteena on selvittää kuinka varhennetun kielen opettamisen oppimateriaalit tukevat englannin oppimista sanaston kautta. Nuoret oppijat ovat alkaneet opetella vierasta kieltä tammikuusta 2020 alkaen ja vieraan kielen opettaminen nuorille oppijoille on uusi haaste monelle luokanopettajalle. Tästä syystä monet opettajat saattavat tukeutua valmiisiin opetusmateriaaleihin, kuten tehtäväkirjoihin. Vieraan kielen oppijoina nuoret oppijat ovat erityinen joukko, koska he opettelevat samanaikaisesti lukemaan ja kirjoittamaan yhdellä Suomen virallisista kielistä ja jollain vieraalla kielellä.

Tutkielman kolme tutkimuskysymystä keskittyivät sanaston sisältöön, sanojen esiintymistiheyteen sekä sanojen uudelleen käyttöön opetusmateriaaleissa. Korpus on muodostettu syöttämällä kaikki saneet viidestä varhennetun kielenopettamisen tehtäväkirjasta tietokantaan. Jokaisen sanatyypin jokainen esiintyminen syötettiin tietokantaan, jotta saneiden kokonaismäärä analysoidussa opetusmateriaalissa selviäisi. Korpuksen sanat verrattiin Paul Nationin sanaperhelistoihin, jotka ovat muodostettu BNC- ja COCA-korpusten perusteella, jotta sanat voitiin sijoittaa sanaperheisiin ja sanaston esiintymistiheys selviäisi.

Osa oppimismateriaaleissa esiintyneestä sanastosta on perusteltua opettaa nuorille oppijoille, mutta osaa sanoista ei. Sanojen esiintymistiheys vaihteli ensimmäisestä esiintyvyyslistasta 20:nteen, kun taas osa sanoista ei löytynyt BNC- tai COCA-sanalistoista ollenkaan. Osa materiaaleissa esiintyneistä sanoista toistui useita kertoja, kun taas osa sanoista esiintyi vain kerran. Tästä voidaan päätellä, että oppimismateriaali sekä edistää että ei edistä kielen oppimista sanaston kautta, sillä osa sanavalinnoista ei ollut optimaalisia nuorille kielenoppijoille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Kuivalainen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.