University of Oulu

Positiivisen psykologian näkökulma trauman seurauksiin : posttraumaattista kasvua edistävät tekijät

Saved in:
Author: Koçol, Sevda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306072272
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Koçol, 2023
Publish Date: 2023-06-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kiema-Junes, Heli
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan traumaattisia tapahtumia positiivisen psykologian näkökulmasta. Nykykirjallisuudessa trauma määritellään äkilliseksi tapahtumaksi, joka järkyttävyydellään aiheuttaa poikkeavaa stressiä yksilölle ja voimakkuudellaan ravisuttelee sisäistettyä todellisuutta sekä ydinarvoja. Traumaattinen tapahtuma laukaisee yksilössä psyykkisen kriisin, joka häiriintyessään johtaa mielen oireiluun. Positiivinen psykologia kuitenkin näkee traumassa myös mahdollisuuden psyykkiseen kasvuun ja vahvistumiseen. Mikäli yksilö onnistuu sopeutumaan trauman aiheuttamaan kokonaisvaltaiseen muutokseen, voi prosessi johtaa psykologisen kamppailun seurauksena esimerkiksi elämän arvostuksen lisääntymiseen, ihmissuhteiden syventymiseen sekä omien vahvuuksien tiedostamiseen — posttraumaattiseen kasvuun. Kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteutetussa tutkielmassa tarkoituksena on eritellä yksilöllisiä sekä ympäristöllisiä tekijöitä, jotka edistävät tätä myönteistä kasvua koetun traumaattisen tapahtuman jälkeen tai sitä edeltäen.

Tutkimustulokset osoittivat, että posttraumaattista kasvua edistävät tekijät näyttäytyvät tutkimuksissa laajakirjoisina. Tuloksissa esiintyvien ominaisuuksien pohjalta kyettiin muodostamaan kokonaiskuva yksilön sopeutumiskyvyn sekä myönteisten, sopeutumista edistävien selviytymiskeinojen hyödyntämisen merkityksestä traumaattisessa kriisissä. Kirjallisuudessa kyseiset elementit liitetään etenkin resilienssin käsitteeseen. Katsauksen tulokset puolsivat täten kiisteltyä näkemystä siitä, että yksilön resilienssin vahvistaminen on keskeisessä roolissa posttraumaattisen kasvun vahvistamisessa. Puolestaan ympäristön tarjoama sosiaalinen tuki näyttäytyi merkittävänä etenkin traumaattisen kriisin jälkeisissä vaiheissa, sekä mikäli yksilölliset edistävät tekijät eivät olleet riittäviä posttraumaattisen kasvun muodostumiseksi. Täten tämän tutkielman pohjalta posttraumaattisen kasvun edistämiseksi ehdotetaan resilienssiä vahvistavien elementtien vaalimista ja riittävän sosiaalisen tuen tarjoamista trauman kokeneille yksilöille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sevda Koçol, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.