University of Oulu

Innovaation leviämisen esteet ja niiden purkaminen : kiinteistön kaksoiskäytön malli ja case Valo Hotel & Work

Saved in:
Author: Mertaniemi, Joel1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306072275
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Mertaniemi, 2023
Publish Date: 2023-06-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Torvinen, Hannu
Reviewer: Oikarinen, Eeva-Liisa
Torvinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kiinteistön kaksoiskäytön mallista, innovaation leviämisestä ja omaksumisesta sekä siihen liittyvistä esteistä ja mahdollistajista. Tarkoituksena on myös lisätä ymmärrystä innovaation leviämisen esteiden purkamisesta. Kyseessä on tapaustutkimus, joka toteutettiin kvalitatiivisella tutkimuksella. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla tutkimustapauksen organisaation toimihenkilöiltä sekä asiakkailta, ja se analysoitiin teemoittelua hyödyntämällä.

Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella innovaation leviämisen esteet jaettiin johtuviksi innovoivasta organisaatiosta ja innovaation omaksujista. Organisaation sisäisistä tekijöistä johtuvien esteiden syiksi nähtiin epäselvästä organisaatiorakenteesta syntyvät haasteet tiedonkulussa ja luottamuksen puute, jotka haittaavat omalta osaltaan innovaation leviämistä. Keinoiksi purkaa estettä nähtiin selkeämmän rakenteen luominen ja sisäisen kommunikaation kehittäminen siten, että johdon visio innovaatiosta jaetaan organisaation jokaisella tasolla. Merkittävimmäksi innovaation omaksujista johtuvaksi leviämisen esteeksi tunnistettiin vakiintuneet käytännöt omaksujalle epävarmuutta aiheuttavana tekijänä. Innovaation omaksuminen vaatii omaksujalta muutosta aiemmin totuttuihin toimintamalleihin, jolloin se aiheuttaa epävarmuutta muun muassa uuteen ympäristöön sopeutumisesta. Ratkaisuksi nähtiin informatiivisen kommunikaatiostrategian luominen, millä tarkoitetaan tapaa, jolla innovaatiosta viestitään sisäisesti ja ulkoisesti. Kommunikaatiostrategian tulisi ulottua jokaiselle tasolle sosiaalisen median läsnäolosta myyntiin. Epäonnistuminen strategian luomisessa tai sen puute voi puolestaan haitata innovaation leviämistä luomalla väärää kuvaa innovaatiosta ja korostamalla omaksujien epävarmuutta innovaatiota kohtaan. Verkostot nähtiin tutkimuksessa merkittävänä innovaation leviämisen mahdollistajana, mikäli sen hyödyntämiseen keskitetään resursseja ja suhtaudutaan systemaattisesti.

Tutkimuksen tuloksiin tulee suhtautua kriittisesti ja on varottava tekemästä yleistyksiä muihin tutkimuksiin tai konteksteihin. Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset kohdistuvat yhteen tapaukseen ja sen olosuhteisiin, jolloin ne eivät ole välttämättä osuvia muissa yhteyksissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joel Mertaniemi, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.