University of Oulu

Muutosprojektien onnistumisen mittaaminen

Saved in:
Author: Viertola, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306072333
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Viertola, 2023
Publish Date: 2023-06-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Aaltonen, Kirsi
Jääskä, Elina
Description:

Tiivistelmä

Organisaatiot suorittavat muutosprojekteja toteuttaakseen muutoksen organisaation toiminnassa. Muutosprojektien avulla organisaatiot pystyvät mukautumaan jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Muutosprojektit syntyvät, kun organisaatiot huomaavat toiminnassaan tarpeen muutokselle. Muutosprojektin tavoitteena on kehittää organisaation toimintaa. Projektit ovat uniikkeja organisaatioille, minkä takia menetelmät ja välillä myös projektin tavoite on epäselvä muutosprojektin alussa.

Tässä työssä keskitytään muutosprojektin elinkaareen, onnistuneeseen muutosprojektiin sekä projektitoiminnassa käytettyihin projektien onnistumisen arviointimalleihin. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa on hyödynnetty kirjallisuutta muutosjohtamisesta ja projektijohtamisesta. Työn tavoitteena on tutkia, millainen on onnistunut muutosprojekti ja millaisia arviointimalleja voidaan hyödyntää muutosprojektin onnistumisen arvioinnissa.

Työssä havaittiin muutosprojektin onnistumisen kannalta tärkeitä tekijöitä ja sovellettiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta sopiva elinkaarimalli muutosprojekteille. Työssä onnistuttiin myös hyödyntämään projektitoiminnan onnistumisen mittausmalleja muutosprojektien arvioinnissa. Muutosprojektien onnistumisen arviointimalleja voidaan hyödyntää muutosprojektien onnistumisen mittaamisessa

Measuring the success of change projects

Abstract

Organizations carry out change projects to implement change in the way the organization operates. With the help of change projects, organizations are able to adapt to a constantly changing operating environment. Change projects arise when organizations notice a need for change in their operations. The goal of the change project is to develop the organization’s operations. Projects are unique to organizations, which is why the methods and sometimes also the goal of the project are unclear at the beginning of the change project.

This work focuses on the life cycle of a change project, a successful change project, and the project success evaluation models used in projects. The work has been carried out as a literature review, in which literature on change management and project management has been utilized. The aim of the work is to study what a successful change project is like and what kind of evaluation models can be used in evaluating a change project.

The work identified important factors for the success of the change project and a suitable life cycle model for change projects was created based on literature review. The work also succeeded in utilizing the measurement models of projects in the assessment of change projects. Models for assessing the success of change projects can be used to measure the success of change projects.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Viertola, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.