University of Oulu

Zalando und die Nachhaltigkeit : eine Analyse der Werbefunktion im Fortschrittsbericht zu Nachhaltigkeit

Saved in:
Author: Karjalainen, Ronja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, German Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306072370
Language: German
Published: Oulu : R. Karjalainen, 2023
Publish Date: 2023-06-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Reimann, Sandra
Description:

Abstract

Nachhaltigkeit als Thema ist sehr aktuell und ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation. Zalando ist ein großes deutsches Unternehmen und auch in Finnland sehr beliebt und bekannt. Die Haupthypothese ist herauszufinden, ob das Thema Nachhaltigkeit beworben wird in Zalandos Fortschrittsbericht zur Nachhaltigkeit. Das Thema wird aus sprachlich-funktionaler Sicht analysiert.

In dieser Untersuchung wird die Strategie Teil von Zalandos Fortschrittsbericht analysiert mit Hilfe von Werbestrategien. Das Wichtigste ist, zu begründen, dass ein Fortschrittsbericht auch einen werblichen Aspekt haben kann und die appellierende Funktion zu identifizieren. Der Nachhaltigkeitsfortschrittsbericht von Zalando aus dem Jahr 2022 wird als Material für die Arbeit verwendet, da er einen umfassenden Einblick in das Unternehmen und seine Fortschritte in Nachhaltigkeitsthemen bietet. Der Bericht wurde am 4. April 2023 veröffentlicht, was sicherstellt, dass die darin enthaltenen Daten und Informationen aktuell sind. Er ist in sechs Teile unterteilt: Vorwort, Strategie, Erde, Produkt, Menschen und Anhang. Aufgrund der Länge des Berichts von insgesamt 70 Seiten wird die detaillierte Analyse sich auf die Seiten 5–10 des Strategieteils konzentrieren.

Die Analyse zeigt, dass der Nachhaltigkeitsfortschrittsbericht von Zalando viele typische Werbestrategien enthält. Die Ergebnisse des Berichts bestätigen die Hypothese dieser Studie, dass das Unternehmen sich aktiv für Nachhaltigkeit engagiert und das Thema in seinem Bericht bewirbt. Der Bericht enthält zahlreiche Elemente, die normalerweise mit der appellierenden Funktion klassischer Werbung in Verbindung gebracht werden. Ein bedeutendes Ergebnis dieser Studie ist, dass selbst Texte, die normalerweise nicht mit der Funktion der Werbung assoziiert werden, Werbestrategien enthalten können.

Zalando ja kestävä kehitys : analyysi mainosfunktiosta kestävyysraportissa

Tiivistelmä

Kestävä kehitys on hyvin ajankohtainen ja tärkeä osa yritysviestintää. Zalando on suuri saksalainen yritys, joka on myös erittäin suosittu ja tunnettu Suomessa. Tutkielman päähypoteesi on selvittää, mainostaako Zalando kestävyyttä vuoden 2022 kestävän kehityksen raportissaan. Aihetta analysoidaan kieli-toiminnallisesta näkökulmasta.

Tutkimuksessa analysoidaan Zalandon kestävän kehityksen raportin strategiaosaa eri mainosstrategioiden avulla. Tärkeintä on perustella, että raportilla voi olla myös mainostava näkökulma ja tunnistaa mainokselle tyypillinen vetovoimainen toiminto. Työn materiaalina toimii Zalandon kestävän kehityksen raportti vuodelta 2022, koska se tarjoaa kattavan käsityksen yrityksestä ja sen edistysaskeleista kestävään kehitykseen liittyen. Raportti julkaistiin 4. huhtikuuta 2023, mikä varmistaa, että siinä olevat tiedot ovat ajantasaisia. Raportti on jaettu kuuteen osaan: esipuhe, strategia, maa, tuote, ihmiset ja liite. Raportti on kokonaisuudessaan 70 sivua pitkä, joten tämän tutkielman yksityiskohtainen analyysi keskittyy strategiaosion sivuihin 5–10.

Analyysi osoittaa, että Zalandon kestävän kehityksen raportti sisältää monia tyypillisiä mainosstrategioita. Tulokset vahvistavat tämän tutkimuksen hypoteesin, että yritys sitoutuu aktiivisesti kestävään kehitykseen ja mainostaa aihetta raportissaan. Raportti sisältää useita elementtejä, jotka yleensä liitetään perinteisen mainonnan vetovoimaan. Tämän tutkimuksen merkittävä tulos on, että jopa tekstit, joita yleensä ei yhdistetä mainonnan funktioon, voivat sisältää mainosstrategioita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ronja Karjalainen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/