University of Oulu

Vaaka- ja pystysuuntaisten siirtymien mittaukset jokiuomassa

Saved in:
Author: Pihlaja, Miia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306082372
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Pihlaja, 2023
Publish Date: 2023-06-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rasi-Koskinen, Hanna
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandintyön tavoitteena oli luoda laajempaa kuvaa siitä, miten vaaka- ja pystysiirtymämittaukset on mahdollista toteuttaa jokiuomassa. Työssä on tutkittu, millaisia haasteita jokiuomassa työskennellessä ilmenee ja miten eri mittausmenetelmiä voidaan hyödyntää tällaisessa kohteessa. Siirtymien mittauksilla voidaan arvioida jokiuoman vakautta ja ennakoida tulevia muutoksia. Työssä on perehdytty erilaisiin menetelmiin ja laitteisiin, joita voidaan käyttää siirtymien mittaamiseen, sekä käsitellään siirtymien mittauksiin liittyviä käytännön haasteita. Koska suomenkielistä kirjallisuutta on niukasti saatavilla tästä aiheesta, aikomuksena oli myös luoda helpommin lähestyttävää materiaalia. Tutkimus on toteutettu kirjallisuusselvityksenä ja siinä on esitelty, miten vaaka- ja pystysiirtymämittaukset onnistuvat jokiuomassa. Osa aineistosta on peräisin todellisista hankkeista, joiden avulla selviää, miten mittauksia on käytännössä toteutettu. Tässä työssä on mukana kaksi esimerkkiä, mutta erilaisia tapoja mitata on useampia.

Työn teoriaosuudessa käydään läpi eri mittausmenetelmiä ja niiden toimintatapoja. Teoriaosuudessa tarkastellaan myös niiden etuja ja rajoituksia, jotka saattavat vaikuttaa mitattaessa siirtymiä jokiympäristössä. Näiden avulla myös vertaillaan menetelmien soveltumista erityyppisiin tarpeisiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että vaaka- ja pystysuuntaisten siirtymien mittaukset jokiuomassa ovat tärkeitä jokiuoman vakauden arvioinnin ja tulevien muutosten ennakoimisen kannalta. Työ antaa lukijalle käsityksen siitä, millaisilla laitteilla ja menetelmillä on mahdollista monitoroida jokiuoman luiskan vaaka- että pystysuuntaisia siirtymiä.

Measurement of horizontal and vertical displacements in a riverbed

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis was to provide a broader understanding of how horizontal and vertical displacement measurements can be carried out in a riverbed. The study examines the challenges that arise when working in a riverbed and how different measurement methods can be utilized in such environments. Displacement measurements can be used to assess the stability of the riverbed and predict future changes. The thesis explores various methods and devices used for displacement measurements, as well as practical challenges associated with these measurements. Due to limited availability of Finnish literature on this topic, the intention was also to create more accessible material. The research was conducted as a literature review, presenting how horizontal and vertical displacement measurements can be successfully implemented in a riverbed. Some of the data used in this work is derived from real projects, which illustrate practical implementation of the measurements. Two examples are included in this thesis, but there are several other ways to perform the measurements.

The theoretical part of the thesis covers different measurement methods and their operational principles. The advantages and limitations of these methods are also examined, considering their applicability in measuring displacements in a river environment. This enables a comparison of the suitability of the methods for different needs. In conclusion, horizontal and vertical displacement measurements in a river channel are important for assessing the stability of the river channel and predicting future changes. The thesis provides the reader with an understanding of the devices and methods that can be used to monitor both horizontal and vertical displacements of the river slope.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Pihlaja, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.