University of Oulu

Lasten yksinäisyyden ehkäiseminen varhaiskasvatuksen vertaisryhmässä

Saved in:
Author: Ylikulju, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306082375
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Ylikulju, 2023
Publish Date: 2023-06-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kess, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, kuinka lasten yksinäisyyttä voidaan ehkäistä varhaiskasvatuksen vertaisryhmässä. Tarkoituksena on saada selville, onko yksinäisyyden muodostumiselle olemassa riskitekijöitä ja miten yksinäisyys alkaa muodostua. Lasten yksinäisyys on aiheena nyt pinnalla niin yhteiskunnallisesti, kuin varhaiskasvatuksen kentällä, minkä vuoksi aihe on myös ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Lapsuudessa alkanut yksinäisyys on usein pitkäkestoista sekä heikentää elämänlaatua ja terveyttä monin tavoin.

Kandidaatin tutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tämä on menetelmänä väljä ja perustuu tarkasti valikoituun lähdeaineistoon, jonka pohjalta muodostetaan uusia johtopäätöksiä. Tutkielmani aineistona olen käyttänyt erilaisista tietokannoista haettuja kotimaisia sekä kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita, kuin myös väitöskirjoja ja asiantuntijoiden kirjoittamaa muuta kirjallisuutta. Näiden pohjalta olen lähtenyt raportoimaan tuloksia eri lähteitä vertaillen.

Tutkimustulosten perusteella yksinäisyyden taustalta löytyy tiettyjä riskitekijöitä, esimerkiksi lapsuuden kiintymyssuhteiden turvattomuutta ja perheen huono-osaisuutta. Näiden lisäksi yksinäisyyden riskiä saattavat lisätä tietynlaiset temperamenttipiirteet, kuten ujous ja epävarmuus. Yksinäisyyden taustalta voi löytyä myös alistuvuutta, heikko itsetunto, kiusaamista ja aggressiivisuutta. Yksinäisyys muodostuu negatiivisen vuorovaikutuksen kehän kautta. Vertaissuhteita muodostaakseen lapsi siis tarvitsee harjoitusta sosiaalisissa taidoissa, mutta ilman näitä tarvittavia taitoja hänen on vaikea liittyä mukaan vuorovaikutukseen, jolloin taidotkin jäävät kehittymättä ja jatkossa on entistä vaikeampi päästä mukaan.

Yksinäisyyden ehkäisemisessä varhaiskasvatuksessa tulee kiinnittää huomiota lapsen sosiaalisten taitojen vahvistamisen lisäksi ryhmän yhteenkuuluvuuden rakentamiseen, koska yksinäisyys on ryhmässä tapahtuva ilmiö. Yksinäisyyteen voidaan puuttua myös erilaisten interventioiden avulla, joilla pyritään esimerkiksi katkaisemaan negatiivisen vuorovaikutuksen kehä ja saamaan lapselle onnistumisen kokemuksia vuorovaikutustilanteista. Asiantuntijat ovat kehitelleet varhaiskasvatuksen käyttöön erilaisia materiaaleja, joiden avulla voidaan lähteä tukemaan lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja sitä kautta torjumaan yksinäisyyttä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Ylikulju, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.