University of Oulu

Messaging microservice for lovelace learning environment

Saved in:
Author: Lampela, Johannes1; Meriläinen, Tommy1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.2 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306092381
Language: English
Published: Oulu : J. Lampela; T. Meriläinen, 2023
Publish Date: 2023-06-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Oja, Mika
Description:

Abstract

Microservices have emerged as a key component in addressing the challenges of the modern era. Companies are constantly seeking better ways to improve the scalability, extensibility, and flexibility of their applications. Microservices provide an excellent solution to these problems, as they consist of multiple small services within a larger system, each serving a specific purpose.

Dividing the application into smaller microservices allows individual services to be updated and expanded without the need to rebuild the entire application. This is much more efficient than having a single monolithic system in place.

In this bachelor’s thesis, our goal was to create a messaging microservice for the Lovelace learning environment, which is used at the University of Oulu for example in programming-related courses. The current issue with Lovelace is the lack of an internal messaging system, with communication taking place via email, which causes various problems.

In the thesis, we described how we intended to implement this particular microservice. We discussed about the tools we used and how we designed the microservices to function. At the end we drew conclusions on how well the microservices suited this project and assessed our performance.

Viestintä mikropalvelu Lovelace-oppimisympäristölle

Tiivistelmä

Mikropalvelut ovat nousseet keskeiseen asemaan nykyajan haasteiden edellytyksenä. Yritykset etsivät jatkuvasti parempia tapoja parantaa sovellustensa skaalautuvuutta, laajentuvuutta ja joustavuutta. Mikropalvelut ovat erinomainen ratkaisu näihin ongelmiin, sillä ne koostuvat useasta pienestä palvelusta suuremmassa systeemissä palvelemassa tiettyä tarkoitusta.

Sovelluksen jakaminen useaan pienempään mikropalveluun mahdollistaa sen, että yksittäisiä palveluita voi päivittää ja laajentaa huolehtimatta siitä, että joutuisi rakentamaan koko sovellusta uudelleen. Tämä on paljon tehokkaampaa kuin se, että meillä olisi vain yksi yhtenäinen järjestelmä käytössä.

Tässä kandidaatintutkielmassa tavoitteemme oli luoda viestinvälitys mikropalvelu Lovelace-oppimisympäristöä varten, jota käytetään Oulun yliopistossa esimerkiksi ohjelmointiin liittyvillä kursseilla. Tämänhetkinen ongelma Lovelacessa on se, ettei siellä ole sisäistä viestintäjärjestelmää, vaan viestiminen tapahtuu sähköpostien kautta, joka aiheuttaa monia eri ongelmia.

Tutkielmassa selitimme miten aioimme toteuttaa kyseisen mikropalvelun. Kävimme läpi, millaisia työkaluja käytimme ja miten suunnittelimme mikropalvelun toimivan. Lopuksi teimme johdopäätöksiä siitä, miten hyvin mikropalvelu soveltui tähän projektiin ja kuinka hyvin suoriuduimme.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johannes Lampela; Tommy Meriläinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/