University of Oulu

Kouluun kiinnittymisen merkitys huostaanotetuilla ja sijaishuollossa olevilla lapsilla ja nuorilla

Saved in:
Author: Pohjonen, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306092384
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Pohjonen, 2023
Publish Date: 2023-06-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pönkkö, Virpi
Mainio, Elisa
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa oli tarkoitus selvittää, millainen merkitys kouluun kiinnittymisellä on huostaanotetuilla ja sijaishuollossa olevilla lapsilla ja nuorilla. Tarkemmin haluttiin tietää, mitkä asiat lisäävät kouluun kiinnittymistä, mitä hyötyjä kiinnittymisestä on ja mikä tekee kouluun kiinnittymisestä haastavaa. Kirjallisuuskatsauksen lähdeaineisto koostui kansainvälisistä vertaisarvioiduista tutkimusartikkeleista. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Huostaanotetut ja sijoitetut lapset kohtaavat paljon enemmän ja monimuotoisempia haasteita elämässään yleisen väestön lapsiin verrattuna. Epävakaat kotiolot luovat monia stressitekijöitä ja vaikuttavat myös lapsen koulunkäyntiin. Näihin moninaisiin ongelmiin pitäisi paremmin pystyä vastaamaan, jotta huostaanotetut ja sijoitetut lapset saisivat turvalliset kasvuolosuhteet ja heidän hyvinvointiinsa panostettaisiin. Monelle heistä lapsuuden ongelmat kulkeutuvat mukana aikuisuuteen ja voivat aiheuttaa koulun keskeyttämistä, syrjäytymistä, mielenterveysongelmia, päihteiden väärinkäyttöä, aikaisin vanhemmaksi tuloa tai rikollisuutta.

Koulu ja koulutus nähdään vakaana ja turvallisena ympäristönä ja jatkumona, vaikka kotiolot olisivat epävakaat. Koulun tarkoitus ei ole ainoastaan opettaa lukemista ja laskemista, vaan myös luoda sellainen ympäristö, missä lapsi viihtyy ja tuntee olonsa turvalliseksi. Kouluun kiinnittyminen on tärkeä osa koulutusta. Lapsi voi tuntea olevansa osa luokkaa ja koulua sekä tuntea välittämistä, huolenpitoa ja sitä, että hän on yhtä arvokas kuin kuka tahansa muukin.

Tämä vaatii lapsen opettajalta sitoutumista sekä yhteistyötaitoja työskennellä koulun henkilökunnan, sijaishoitajien sekä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Tutkimukset osoittavat, että koulukiinnittyminen lisäsi akateemisia saavutuksia, vähensi akateemisesti uhkaavaa käytöstä, paransi sosiaalista taitoja ja paransi nuoren itsetuntoa. Sen lisäksi havaittiin, että ongelma käyttäytymisen väheneminen sekä tuen saaminen huoltajilta ja sosiaalityöntekijöiltä lisäsivät kouluun kiinnittymistä

School engagement’s importance to children and young people in child protection or foster care

Abstract

In this bachelor’s thesis, the purpose was to find out what kind of significance school engagement has for children and young people who have been taken into care and are in foster care. In more detail, we wanted to know what things increase school engagement, what are the benefits of engagement, and what makes school engagement challenging. The source material of the literature review consisted of international peer-reviewed research articles. The thesis has been implemented as a descriptive literature review.

Children in care and foster care face many more problems and more diverse challenges in their lives compared to children in the general population. Unstable home conditions create many stressors and also affect the child’s school attendance. It should be better to be able to respond to these various problems, so that the children taken into care and placements have safe growing conditions and their well-being is invested in. For many of them, childhood problems carry over into adulthood and can cause them to drop out of school, be marginalized, have mental health problems, abuse substances, become parents early, or become criminals.

School and education are seen as a stable and safe environment and a continuum, even if home conditions are unstable. The purpose of the school is not only to teach reading and math, but also to create an environment where the child is comfortable and feels safe. Getting engaged to school is an important part of education. The child can feel that he is a part of the class and the school, and that he is cared for, and that he is just as valuable as anyone else.

This requires commitment from the child’s teacher and cooperation skills to work with the school’s staff, foster carers and social workers. Research shows that school engagement increased academic achievement, reduced academically threatening behavior, improved social skills, and improved a young person’s self-esteem. In addition, it was found that a reduction in problem behavior and receiving support from guardians and social workers increased school engagement.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Pohjonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/