University of Oulu

Opettajan työhyvinvointia ylläpitävät ja edistävät tekijät

Saved in:
Author: Kokko, Katri1; Mattila, Silja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306122402
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kokko; S. Mattila, 2023
Publish Date: 2023-06-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on kartoittaa opettajien työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen kannalta merkittäviä tekijöitä. Opettajan työn voidaan katsoa olevan luonteeltaan yhteiskunnallista ja vastuullista, sillä opettajan työpanoksella vaikutetaan oppilaiden oppimiseen sekä tuetaan heidän kasvuaan ja kehitystään. Työssään hyvinvoiva opettaja on motivoitunut ja innostunut työstään, mikä heijastuu positiivisesti myös oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin. Mediassa on tullut esille huoli opettajien työssä jaksamisesta ja työuupumuksesta. On tärkeää tutkia opettajien työhyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä tekijöitä, jotta saadaan tietoa, millä keinoin työssä jaksamista tuetaan ja mahdollista työuupumusta ehkäistään.

Tässä tutkielmassa opettajan työhyvinvoinnin tekijöitä kartoitetaan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkielmassa hyödynnetään laajasti erilaisia tieteellisiä aineistoja, joiden pohjalta saadaan ajantasaista tietoa opettajien työhyvinvoinnista. Tutkielman tavoitteena on saavuttaa kokonaiskuva opettajien työhyvinvointia ylläpitävistä ja edistävistä tekijöistä Suomessa. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostavat tutkielman kannalta keskeiset käsitteet, jotka avataan tieteellistä aineistoa hyödyntäen tutkielman kolmannessa pääluvussa. Tutkielman neljännessä pääluvussa avataan opettajien työhyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä tekijöitä organisaation ja johtamisen, työyhteisön sekä opettajan oman työn hallinnan ja yksilöllisyyden näkökulmasta.

Tutkielma osoittaa, että opettajan työssä korostuu yhteisöllisyys. Se on merkittävä työhyvinvointia ylläpitävä ja edistävä tekijä, sillä se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti opettajan työhön. Yhteisöllisyyden lisäksi oikeudenmukainen, tavoitteellinen ja selkeä johtaminen, esimiesten ja työyhteisön tuki sekä opettajan oman työ- ja vapaa-ajan selkeä rajaaminen nousivat esille opettajan työhyvinvoinnin kannalta positiivisina tekijöinä. Päätösvalta oman opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen, oman ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, laadukas vapaa-ajan käyttö, kohtuullinen työmäärä sekä työn imu olivat yhteydessä opettajan työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen. Tutkielmasta ja siinä käytetystä kirjallisuusaineistosta ilmenee, että opettajan työhyvinvointia voidaan ylläpitää ja edistää monipuolisesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katri Kokko; Silja Mattila, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.