University of Oulu

Purraan pailakaksi vai kuohitaan häräksi? : nuorten poronhoitajien ammattisanaston etymologia ja maantieteellinen variaatio

Saved in:
Author: Oinas-Panuma, Olga1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306122417
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Oinas-Panuma, 2023
Publish Date: 2023-06-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Karjalainen, Heini
Sivonen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani Purraan pailakaksi vai kuohitaan häräksi? Nuorten poronhoitajien ammattisanaston etymologia ja maantieteellinen variaatio nuorten poronhoitajien ammattisanaston maantieteellistä variaatiota ja selvitän, onko sanojen etymologiassa yhtäläisyyksiä tietyissä osissa poronhoitoaluetta. Tutkin, millainen etymologia nuorten poronhoitajien käyttämillä sanoilla on, millaisiin erilaisiin ryhmiin nuo lekseemit voidaan etymologiansa mukaan jakaa ja miten niiden etymologia näkyy maantieteellisesti. Maantieteellis-etymologisen tutkimukseni mielenkiinnon kohteina ovat siis sanasto, etymologia ja erikoiskieli. Tutkimukseni tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa marginaalisen ja suhteellisen vähän tutkitun elinkeinoryhmän sanastosta. Lisäksi halusin tutkimuksessani perehtyä sanoihin, joita ei ole aiemmin tutkittu.

Keräsin aineiston jo aiemmin kandidaatin tutkielmaani varten Webropol-kyselyllä, jonka kysymykset olivat avoimia ja mahdollisimman johdattelemattomia. Kyselyyn vastasi 30 alle 30-vuotiasta poronomistajaa tasaisesti eri puolilta poronhoitoaluetta. Heidän keski-ikänsä oli vastaushetkellä 23,8 vuotta. Vastaajista 64 prosenttia on miehiä ja 36 prosenttia on naisia. Poronhoitoalueeseen kuuluu maantieteellisesti lähes puolet Suomesta, ja murrealueet sen sisällä vaihtelevat.

Sanojen etymologinen lajittelu tuotti uutta tietoa porosanastosta ja avasi monia uusia näkökulmia. Globalisoituvassa maailmassa poroelinkeino ja kieli sen mukana ovat jatkuvassa murroksessa. Käytännössä selvitin tutkimuksessa sanojen esiintymät alueittain. Sen lisäksi selvitin aiempia tutkimuksia ja sanakirjoja apuna käyttäen sanojen etymologiat. Sen jälkeen vertasin sanoja etymologian suhteen ja maantieteellisesti.

Tutkimuksessa selvisi, että isoin osa poronhoitoon liittyvistä sanoista on alun perin saamen kielistä lainautuneita. Toiseksi eniten käytössä oli ruotsalaisperäisiä sanoja ja kolmanneksi eniten balttilaisista kielistä lainautuneita sanoja. Myös maantieteellinen jako oli selkeä. Pohjoisissa osissa poronhoitoaluetta käytettiin yleensä enemmän saamen kieliin pohjautuvia sanoja kuin eteläisissä osissa. Idän ja lännen välillä sanoista ei voinut näiden tutkimustulosten valossa tehdä maantieteellistä jakoa. Uusia asioita kuten teknologisia apuvälineitä kuvaavissa sanoissa oli eniten variaatiota ja synonyymejä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olga Oinas-Panuma, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.