University of Oulu

Asiakasvaatimusten tunnistaminen ja hyödyntäminen jatkuvassa tuotekehityksessä

Saved in:
Author: Humalajoki, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306132419
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Humalajoki, 2023
Publish Date: 2023-06-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Härkönen, Janne
Description:

Tiivistelmä

Tämä työ käsittelee prosessia, jolla tuotevaatimuksia derivoidaan asiakkailta. Tavoitteena on tunnistaa nykyiset toimintatavat, esitellä yleisimmät tavat kerätä tietoa asiakkailta ja miten niistä saadaan johdettua hyödyllisiä ja realistisia vaatimuksia tuotteelle. Toinen kiinnostava osaalue on se, kuinka nämä vaatimukset voidaan toteuttaa inkrementaalisessa ohjelmistotuotekehitysprosessissa.

Tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksen avulla. Työ esittelee teoreettiset perusteet tuotekehitykseen, vaatimusmäärittelyyn ja asiakastarpeiden tunnistamiseen. Lopuksi löydökset pyritään analysoimaan ja vetämään yhteen.

Työn tuloksena selviää, että asiakkaita pyritään nykyisin integroimaan entistä laajemmin ja avoimemmin tuotekehitysprosesseihin. Asiakkaiden osallistamisella vaikuttaa olevan positiivinen yhteys kykyyn vastata asiakkaiden vaatimuksiin ja kasvattamaan menestyksen todennäköisyyttä ohjelmistotuotannossa.

Voice of customer in incremental product development

Abstract

This thesis discusses the process of extracting product requirements from the voice of customers. The aim is to find best practices from the industry, present the most common ways of collecting information from the customers, and how to extract the useful derivatives from that data. Another area of interest is how these requirements can be implemented on the incremental software product development process.

The research is carried out using a literature review. The work presents the theoretical foundations for product development, defining requirements and identifying customer needs. Finally, the findings are analyzed and summarized.

As a result of the work, it becomes clear that nowadays the aim is to integrate customers more stringly and openly into product development processes. Customer involvement seems to have a positive correlation with the ability to meet customer demands and increase the probability of successful software.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Humalajoki, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/