University of Oulu

Kallbådan perintö : majakkamiljöiden aktivointi rakennussuojelustrategiana

Saved in:
Author: Tryyki, Fiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 73.1 MB)
Pages: 106
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306132421
Language: Finnish
Published: Oulu : F. Tryyki, 2023
Publish Date: 2023-06-13
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Description:

Tiivistelmä

Diplomityössäni tutkin toiminnallisesti painottuen majakkamiljöiden aktivoinnin keinoja, nykytilannetta ja tulevaisuutta suhteessa kulttuuriperintöön ja rakennuksen funktionaaliseen integriteettiin. Työn ensimmäinen tutkielmaosio kartoittaa asiaan liittyvää kontekstuaalisuutta, jonka antia työn jälkimmäinen suunnitteluosio soveltaa.

Tarkastelen myös sitä, minkälaisia arvoja majakkamiljöiden aktivointiin sitoutuu ja missä suhteessa ne uudiskäyttöön ovat. Kuinka majakkamiljöön uudiskäytön funktionaalinen integriteetti toteutuu, ja millaisessa suhteessa se on kulttuuriperintömatkailuun?

Rakennussuojelutyötä ohjaavat arvot; yhtenä keskeisenä arvona Suomessa siihen liittyy kansalaisyhteiskunta, sen aktiivisuus ja toimintamahdollisuudet. Rakennussuojelu on jokaisen aktiivisen kansalaisen asia, ja työn antina ovat tarinat kansalaisaktivismista ja sen edustajista, jotka ovat alkaneet selvittää keinoja Suomen kansallisaarteiden pelastamiseen. Esimerkiksi Majakkaseuraan on liittynyt jo tuhansia suomalaisia, joille mertemme perintö on arvokas asia.

Rakennussuojelu on kuitenkin vain yksi arvoista, joita majakkamiljöiden uudelleenkäyttöä suunnitellessa on otettava huomioon; meren äärellä luonnonsuojeluarvot korostuvat majakoiden ollessa kulttuuriekologisesti merkittäviä kohteita. Tulevina vuosina EU:n toimeenpanemien mertensuojelualueiden laajentuessa majakoiden aktivointi suhteessa uusien luonnonsuojelualueiden sijoittumiseen onkin keskeinen kysymys majakoiden tulevaisuuden kannalta. Osalla majakoista on edelleen myös merenkulun turvalaitteina merkitys, joka uudiskäyttöä suunnitellessa on huomioitava.

Uudelleenaktivointia jarruttaa byrokratia ja viranomaisten toisinaan ristiriitaisetkin määräykset edustamansa viraston arvojen takana — keskeistä potentiaalin toteutumiseen onkin yksilöllinen, pitkäjaksoinen ja eri arvot huomioiva, kokonaisvaltainen uudelleenaktivointisuunnitelma. Majakoiden säilymisen ja säilyttämisen elinehtona kuitenkin on rakennuskannan pysyminen käytössä — kulttuuriperintömatkailu voi tarjota siihen niin alueellista, viennillistä ja yhteiskunnallistakin halovaikutusta sekä taloudelliset edellytykset majakkamiljöiden kunnossa pysymiseen tulevillekin sukupolville.

The heritage of Kallbåda : reactivating lighthouse environments as a building conservation strategy

Abstract

This thesis objective is to investigate ways to activate lighthouse milieus with a functional emphasis, examining their current situation and future prospects in relation to cultural heritage and the functional integrity of the buildings. The first part of the study maps the relevant contextual factors, which are applied to the subsequent design section in which historical lighthouse of Kallbåda’s original foghorn room is transformed into accommodation spaces to support cultural heritage tourism.

I also identify the values associated with the activation of lighthouse environments and their relationship to adaptive reuse. How does the functional integrity of lighthouse environments in adaptive reuse manifest, and what is its relationship to cultural heritage tourism?

Architectural conservation is guided by values; one of them is civil society as a key aspect in Finland, encompassing its activism and operational opportunities. Building conservation is a concern for every active citizen, and the contribution of this work lies in the stories of civic activism that has led to preserving Finland’s national treasures.

However, architectural conservation is only one of the values to be considered when planning the reuse of lighthouse environments. As lighthouses are culturally and ecologically significant sites by the sea, the values of nature conservation are highlighted. With the expansion of marine protected areas implemented by the EU in the coming years, the activation of lighthouses in relation to the placement of new nature reserves becomes a crucial question for the future of lighthouses.

Bureaucracy and occasionally conflicting regulations between authorities hinder the reactivation process. Therefore, a comprehensive reactivation plan that considers individual, long-term, and various values is crucial for realizing the potential of historical lighthouse milieus. The preservation and maintenance of lighthouses, however, depend on the buildings remaining in use. Cultural heritage tourism can provide regional, promotional, and societal benefits, as well as the economic conditions necessary for the preservation of lighthouse environments for future generations.

see all

Subjects:
Copyright information: © Fiia Tryyki, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/