University of Oulu

Lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittymisen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Järvenpää, Silja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306132422
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Järvenpää, 2023
Publish Date: 2023-06-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kinnunen, Susanna
Keränen, Jaana
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman aiheena on tutkia lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä, siihen liittyvää tuen tarvetta sekä erityisesti tähän tuen tarpeeseen vastaamista varhaiskasvatuksessa. Tutkielman tavoitteena on tarkastella laajasti tutkimusaiheeseen liittyvässä tieteellisessä kirjallisuudessa sekä aiemmissa tutkimuksissa esiteltyjä pedagogisia menetelmiä ja toimintatapoja, joilla tukea lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä varhaiskasvatuskontekstissa. Tässä tutkielmassa lasten haastavana pidettyä käyttäytymistä lähestytään lapsen luonnollisen tuen tarpeen näkökulmasta. Tämän tutkielman avulla saadaan yleiskäsitys lasten sosioemotionaalisten taitojen kehityksestä, siihen liittyvästä tuen tarpeesta sekä siitä, kuinka lasten sosioemotionaalisten taitojen kehitystä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Tämä kandidaatin tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman tuloksista nousi esiin moniammatillisen tiimin, monialaisen yhteistyön sekä huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön merkitys lapsen sosioemotionaalisen tuen tarpeen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Sosioemotionaalisten taitojen kehitystä tukeva pedagogiikka on lasta osallistavaa ja mahdollistaa lapsen itseilmaisun. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta, johon kuuluu myönteinen ja kannustava palaute, tavoitteellinen ja suunnitelmallinen sosioemotionaalisten taitojen harjoittelu sekä pienryhmätoiminta, edistää lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä. Myös varhaiskasvattajan lämmin vuorovaikutustapa on yhteydessä lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen edistämiseen. Tiukat säännöt ja rangaistukset sen sijaan eivät vähennä haastavana pidettyä käyttäytymistä, mutta ovat yleinen käytäntö varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee tarvetta kehittää osaamistaan sosioemotionaalisten taitojen tukemisessa. Tulevaisuudessa alan koulutuksia tulisi kehittää vastaamaan tätä tarvetta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Silja Järvenpää, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/