University of Oulu

Kasvattaja sukupuolisensitiivisen kasvatuksen mahdollistajana : kirjallisuuskatsaus sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta

Saved in:
Author: Soukka, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306132424
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Soukka, 2023
Publish Date: 2023-06-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Castillo, Katja
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan sukupuolisensitiivistä kasvatusta varhaiskasvatuksen tutkimuskirjallisuuden kautta. Tutkimusmenetelmänä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, mutta työskentelymenetelmässä hyödynnetään myös hieman vertailevaa sekä systemaattista työskentelyotetta. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa katsaus siitä, miten varhaiskasvatuksen tutkimuskirjallisuudessa määritellään ja kuvaillaan sukupuolisensitiivistä kasvatusta.

Tutkimusaineistoon kuuluu 25 tekstiä, jotka käsittelevät sukupuolisensitiivistä kasvatusta. Tutkimuksen aineisto sijoittuu 2000-luvulle ja sen analysoinnissa hyödynnetään sisällönanalyysiä. Aineistossa on sekä vertaisarvioituja artikkeleita että tutkimuskirjallisuutta. Tutkimuskysymyksestä muotoutui seuraavanlainen: Mitä on sukupuolisensitiivinen kasvatus varhaiskasvatuksen tutkimuskirjallisuudessa?

Tutkimuksen aineistossa sukupuolisensitiivinen kasvatus saa monenlaisia määritelmiä. Aineiston tekstien välillä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta sukupuolisensitiiviselle kasvatukselle ei kuitenkaan löydy yhtä selkeää, yhtenäistä määritelmää. Tulokset osoittavat sukupuolisensitiivisen kasvatuksen olevan laaja sekä moniulotteinen kokonaisuus. Yksi merkittävä yhdistävä tekijä aineistosta kuitenkin löytyy: sukupuolisensitiivinen kasvatus muodostuu kasvattajan kautta ja sen voidaan kuvailla olevan jopa riippuvainen kasvattajasta.

Tutkimusaineistossa korostuu seitsemän sukupuolisensitiivisen kasvatuksen aihealuetta, joiden kautta sukupuolisensitiivistä kasvatusta määritellään. Sukupuolisensitiivinen kasvatus muotoutuu tavaksi ymmärtää sukupuoli (luku 4.1), sukupuoleen liittyvien normien ja oletusten tunnistamiseksi (luku 4.2), lapsen yksilölliseksi kohtaamiseksi (luku 4.3) sekä kasvattajan kautta toteutuvaksi kokonaisuudeksi (luku 4.4). Tutkimusaineistossa määrittyvät myös sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tavoitteet (luku 4.5), potentiaalisuus ja hyödyt (luku 4.6) sekä ulottuvuudet (luku 4.7). Tutkimustulokset osoittavat, että sukupuolisensitiiviselle kasvatukselle löytyy varhaiskasvatuksen tutkimuskirjallisuudessa monenlaisia määritelmiä, joissa painottuvat vaihtelevasti edellä mainitut aihealueet.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Soukka, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/