University of Oulu

Väärinkäytösten havaitseminen ja ehkäisy tilintarkastajan näkökulmasta

Saved in:
Author: Kiiveri, Henna-Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306132426
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-R. Kiiveri, 2023
Publish Date: 2023-06-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jarva, Henry
Reviewer: Jarva, Henry
Kallunki, Juha-Pekka
Description:

Tiivistelmä

Talousrikollisuus ja sen vaikutukset on paljon puhuttu aihe maailmanlaajuisesti sekä merkittävä ilmiö myös Suomessa. Lisäksi viime aikoina on nostettu esille myös tilintarkastajien velvollisuudet havaita sekä ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä. Talousrikollisuutta on käsitelty paljon pro gradu -tutkielmissa muun muassa haastattelu- ja kyselytutkimusten avulla. Aikaisemmat tutkimustulokset osoittavat, että väärinkäytöksiä on mahdollista havaita jo aikaisessa vaiheessa ja tilintarkastajilla on näkemys niistä seikoista, joita voidaan pitää varoitusmerkkeinä talousrikollisuudesta.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on esittää konkreettisia keinoja väärinkäytösten havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi sekä selvittää väärinkäytöksen jälkeisiä toimenpiteitä. Lisäksi tavoitteena on selvittää, mihin asioihin tilintarkastaja voi tarkastustyössään kiinnittää huomiota havaitakseen mahdollisia väärinkäytöksiä.

Tutkimusmenetelmänä toimii kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Aineistonkeruu menetelmänä on käytetty puolistrukturoituja haastatteluita eli teemahaastatteluita. Tutkimusta varten on haastateltu kolme auktorisoitua tilintarkastajaa. Menetelmänä kerätyn aineiston analysoinnissa käytetään sisällönanalyysia, jonka avulla aineistoista etsitään oleelliset ja tutkimuksen kannalta merkittävät seikat.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että väärinkäytösten havaitsemisen ja ehkäisemisen kannalta on tärkeää toteuttaa suunnitteluvaihe huolellisesti ja luoda riskiarviointi. Vaikka väärinkäytösten aktiivinen etsintä ei kuulu varsinaisesti tilintarkastajan työtehtäviin, on tilintarkastajan kuitenkin mahdollista kiinnittää huomiota varsin selviin väärinkäytösten varoitusmerkkeihin. Myös toimialan ja sen erityispiirteiden tunteminen nähdään hyödyllisenä ominaisuutena. Tulokset osoittavat, että väärinkäytös epäilyn havaittaessa ensimmäiseksi tulee selvittää todenperäisyys ja luoda kokonaiskuva väärinkäytöksen laajuudesta. Epäilystä tulee ilmoittaa välittömästi johdolle tai hallintoelimille. Myös digitalisaation kehitys nähdään tilintarkastustyötä helpottavana tekijänä, jonka avulla voidaan vähentää väärinkäytöksiä.

Tutkimus rajautuu käsittelemään yrityksiä Suomessa, jotka ovat velvollisia valitsemaan tilintarkastajan. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään tilintarkastajan näkökulmasta oleellisia seikkoja ja tulokset rajautuvatkin tilintarkastajien omiin kokemuksiin. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää tilintarkastustyössä etenkin aloittelevien tilintarkastajien osalta. Tutkimus tuo esille konkreettisia keinoja ja toimintatapoja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn sekä niiden torjuntaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna-Riikka Kiiveri, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/