University of Oulu

Yleiskustannukset yhteistoiminnallisissa sairaalaprojekteissa

Saved in:
Author: Yrjänä, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306132436
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Yrjänä, 2023
Publish Date: 2023-06-13
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Description:

Tiivistelmä

Yhteistoiminnallisuus mahdollistaa avoimen keskustelun projektin kustannuksista. Yhteistoiminnallisissa sairaalaprojekteissa yleiskustannuksista keskustelu tilaajan ja urakoitsijan välillä on koettu haastavaksi. Yleiskustannusten asettaminen ja hallinta koetaan olevan urakoitsijalta annettua eikä niitä avata tarpeeksi tilaajalle. Tämän lisäksi yhteistoiminnallisten sairaalaprojektien yleiskustannuksista ei ole kerätty referenssitietoa.

Työn tavoitteena oli selventää yleiskustannusten asettamista yhteistoiminnallisissa sairaalaprojekteissa ja helpottaa keskustelua niistä. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksen, kustannusdata-analyysin ja haastattelututkimuksen avulla, jonka jälkeen yleiskustannusten hallinnasta luotiin malli. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin yhteistoiminnallisen sairaalaprojektin erityispiirteisiin, kustannuslaskennan prosessiin sekä yhteistoiminnallisuuden piirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yleiskustannusten osalta. Empiirinen tutkimus jakautui määrälliseen kustannusdata-analyysiin sekä laadulliseen projektihenkilöstön haastatteluun. Empiirisen tutkimuksen aineistona toimi 13 valmista, lähes valmista tai keskeneräistä yhteistoiminnallista sairaalaprojektia tai niiden osaa.

Yhteistoiminnallisissa sairaalaprojekteissa yleiskustannusten esittämisessä ja määrittämisessä ei ole yhdenmukaista tapaa. Määrittäminen on urakoitsijavetoista, sillä he tietävät kustannuksensa parhaiten, mutta yleiskustannusten esittäminen tilaajalle vaihtelee. Yleiskustannusten suurimpina litteroina on työnjohtokustannukset, siivous ja raivaus sekä rakennussuojaus. P1-puhtausluokitus on urakoitsijalle vielä uutta, sillä sekä siivous ja raivaus, loppusiivous että rakennussuojaus -litteroiden kustannukset ovat nousseet tavoitekustannuksesta toteumaan. Työnjohtokustannuksista ja niiden perusteista urakoitsija ei avaa helposti, koska niiden koetaan olevan salassa pidettävää tietoa. Data-analyysissa on esitetty toteutuneiden litteroiden bruttoneliökustannuksia. Tilaajan tulee jo hankesuunnitteluvaiheessa arvioida oma osaamisensa ja tapa, miten yleiskustannuksia käsitellään.

Diplomityön tuloksia voidaan käyttää projektien yleiskustannusten hallinnan apuna. Data-analyysin sisältäviä kustannusyhteenvetoja voidaan pitää pohjana yhteistoiminnallisten sairaalaprojektien yleiskustannusten tason arvioinnissa sekä pohjana referensseille. Tutkimuksessa on käytetty pohjatietona useiden projektien kohteita, mutta niiden erityispiirteiden vaikutuksia yleiskustannuksiin rakentamistyyppiä ja toteutusmuotoa lukuun ottamatta ei ole tässä työssä tarkasteltu.

The overhead costs in the collaborative hospital construction projects

Abstract

Collaboration enables an open discussion about the project costs. In collaborative hospital construction projects, the discussion of overhead costs between the owner and the contractor has been perceived as challenging. The setting and management of overhead costs is perceived to be given to the contractor and they are not disclosed enough to the owner. In addition to this, there has been no reference information collected on the overhead costs of cooperative hospital projects.

The goal of the thesis was to clarify the setting of overhead costs in collaborative hospital construction projects and to ease discussion about them. The thesis was carried out with the literature review, cost data analysis and interview research, after which the model of overhead cost was created. The literature review delved into the special features of a collaborative hospital construction project, the cost accounting process, and the features of collaboration and their effects in terms of overhead costs. The empirical research was divided into a quantitative cost data analysis and a qualitative interview of the project staff. 13 finished, almost finished, or unfinished collaborative hospital projects or parts of them served as the material for the empirical research.

In collaborative hospital projects, there is no standard way of presenting and determining overhead costs. The determination is up to the contractors, as they know their costs best, but presenting overhead costs to the customer varies. The largest overhead costs are management costs, cleaning and clearing, and building protection. The P1 cleanliness classification is still new for the contractor, as the costs of both cleaning and clearing, 5 final cleaning and building protection costs have risen from the target cost. The contractor does not open easily about the management costs and their basis, because they are perceived to be confidential information. The data analysis shows the gross square footage costs of the realized litters. Already in the project planning phase, the customer must assess his own competence and the way overhead costs are handled.

The results of the master’s thesis can be used to help manage the overhead costs of projects. Cost summaries containing data analysis can be considered as a basis for evaluating the level of overhead costs of cooperative hospital projects and as a basis for references. In the research, the objects of several projects have been used as basic information, but the effects of their special features on overheads, apart from the type of construction and the form of implementation, have not been examined in this work.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Yrjänä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/