University of Oulu

ADHD ja autismin kirjon häiriöt haastavan käyttäytymisen taustalla

Saved in:
Author: Rautio, Evita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306132438
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Rautio, 2023
Publish Date: 2023-06-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pönkkö, Virpi
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa pyrin luomaan yleiskuvauksen haastavan käyttäytymisen ilmenemistä ADHD:n ja autismin kirjon häiriöiden kohdalla. Lisäksi pyrin selvittämään, millaisilla tukikeinoilla käyttäytymistä voidaan tukea erityisesti näissä tapauksissa. Tutkielma on toteutettu narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Haastavat kasvatustilanteet ovat kuormittavia kaikille osapuolille, ja ovat yleinen ongelma koulumaailmassa. ADHD:n ja autismin kirjon häiriöiden oirekuviin liittyvät tietyt piirteet koetaan usein haastaviksi koulussa. Halusin tutkia aihetta tarkemmin ja koota yhteen tietoa ja tukikeinoja näiden haasteiden ymmärtämiseksi, ratkaisemiseksi ja helpottamiseksi.

Keskeisimpiä käsitteitä tutkielmassani ovat haastava käyttäytyminen, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö sekä autismin kirjon häiriöt. Haastava käyttäytyminen on pitkäkestoista sosiaalisen ympäristön odotuksiin sopeutumatonta ja muita ihmisiä häiritsevää käyttäytymistä, ja se on kuormittavaa kaikille osapuolille. Haastavaa käyttäytymisen esiintymismuotoja on monia. Se voi esiintyä suhteellisen harmittomasti kuten unohteluna ja myöhästelynä, tunnepitoisesti esimerkiksi kiukkukohtauksina ja tunteenpurkauksina, ja pahimmillaan se voi olla jopa lapsen omaa ja muiden turvallista vaarantavaa aggressiivista ja antisosiaalista toimintaa.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön kohdalla käyttämisen pulmat liittyvät tarkkaamattomuudesta johtuviin keskittymisen vaikeuksiin, jotka haittaavat muun muassa koulutyötä ja sosiaalisia suhteita, sekä sosiaalisiin vaikeuksiin, joiden taustalla vaikuttaa esimerkiksi impulsiivisuus ja heikko työmuisti. Autismin kirjon häiriössä haasteet piilevät etenkin sosiaalisessa kanssakäymisessä, johtuen autismiin liittyvistä moninaisista kommunikointiin, motorikkaan ja toimintaan linkittyvistä poikkeavuuksista. Autismin kirjoon liittyy myös haasteet arjentaidoissa, kuten esimerkiksi syömisessä, nukkumisessa ja vessassa käymisessä. Siirtymätilanteiden haasteita ilmenee molempien diagnoosien kohdalla.

Käyttämisen tukemisen keinoja ovat ympäristön muokkaamiseen ja selkiyttämiseen liittyvät tuen muodot, realistiset odotukset, ohjeistuksen eriyttäminen, positiivinen palaute ja kehuminen, toivotun käyttäytymisen mallintaminen ja vahvistaminen, palkkiojärjestelmät sekä kommunikaation ja oppimisen haasteiden erillinen tukeminen, Toiminnanohjausta, sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja ja itsekontrollia voidaan harjoitella oppilaan kanssa. Tuen suunnitellussa voidaan hyödyntää erilaisia toimintamalleja, joita käyttäytymisen tukemiseen löytyy runsaasti. Myös moniammatillinen yhteistyö ja vanhempien osallistaminen tuen suunnitteluun on merkityksellistä. Lapsen osallisuus tapauksen käsittelyyn tukee haasteista selviämistä.

ADHD and autism spectrum disorders behind challenging behaviour

Abstract

In this thesis my aim is to construct an overview on challenging behaviour associated with ADHD and autism spectrum disorders. Additionally, I am striving to establish ways to support children who struggle with said issues. The thesis is carried out as a narrative literature review. Behavioural challenges are tasking for all parties and are a common struggle faced in schools. Certain symptoms in ADHD and autism spectrum disorders are often interpreted as difficult behaviour in the educational world. I chose to study this subject further and gather information and support measures on it, so one could understand, solve, and ease these issues.

The main concepts in this study are challenging behaviour, Activity-Deficit/Hyperactivity Disorder, and autism spectrum disorders. Challenging behaviour can be defined as a prolonged, disturbing type of behaviour, that is stressing for everyone involved. It can present itself in many ways. It can be relatively harmless, such as forgetting things and being late. It may also show as emotional outbursts and tantrums, and in the worst-case scenario said behaviour can be antisocial and aggressive behaviour which puts everyone, the child themselves included, in danger.

With ADHD, behavioural issues have often to do with struggles associated with the activity deficit. These struggles often intervene school performance and social relations. With social problems the issues often lie also in impulsivity and poor working memory. In autism spectrum disorders individuals have problems with social interaction, since autism is associated with various issues in communication, motor functions and execution. People on the spectrum often struggle with everyday skills, such as eating, sleeping, and toileting. Difficulties with transition are apparent in both diagnoses.

Support measures for behaviour are environmental changes, setting realistic expectations, clear individual instructions, positive feedback and praising, modelling, and enforcing desired behaviour, reward systems, and support for learning and communication. Executive functions, social skills, emotional skills, and self-control can be practiced with the student. When planning the support measures, one can use one of many different science-based intervention approaches. Multi-professional cooperation and involving the parents in planning of the interventions is recommended. Having the child also involved supports a positive outcome.

see all

Subjects:
Copyright information: © Evita Rautio, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/