University of Oulu

Skitsotyyppisten ja skitsoidisten persoonallisuuden piirteiden erottaminen autismikirjon häiriöstä lapsuudessa ja nuoruudessa

Saved in:
Author: Kangas, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Psychology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306142446
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kangas, 2023
Publish Date: 2023-06-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tikkanen, Ville
Description:

Tiivistelmä

Autismikirjon häiriö, skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö ja skitsoidi persoonallisuushäiriö ovat eri diagnostisia kategorioita DSM-5- ja ICD-10-diagnostisissa manuaaleissa. Autismikirjon häiriö havaitaan usein varhaislapsuudessa, kun taas skitsofrenian ja skitsofrenian sukuisten persoonallisuushäiriöiden alkamisajankohta sijoittuu nuoruuteen ja varhaisaikuisuuteen. Autismikirjon ja skitsofrenian kirjon häiriöiden välillä on kuitenkin merkittävää päällekkäistä oirekuvaa ja yhtäaikaista ilmenemistä. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, miten autismikirjon häiriö voidaan lapsuudessa ja nuoruudessa luotettavasti erottaa piirteistä, jotka edeltävät skitsotyyppisen häiriön tai skitsoidin persoonallisuushäiriön puhkeamista myöhemmin elämässä.

Toteutin kandidaatintutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimustulosten mukaan skitsotypiaan liittyvät positiiviset oireet, kuten maaginen ajattelu ja fantasiaan uppoutuminen, erottelevat hyvin skitsotyyppiset piirteet autismikirjon häiriöstä lapsuudessa. Keskittymiskyvyn ylläpidon ja joustavan suuntaamisen tehtävillä voidaan myös mahdollisesti erotella skitsotyyppiset piirteet autismikirjon häiriöstä. Myös kognitiivisessa empatiassa on nähtävissä eroavaisuuksia skitsotyyppisten ja autististen piirteiden välillä. Skitsoidin persoonallisuuden suhteen rajanveto autismikirjoon on vaikeampaa. Sosiaalisten suhteiden vaikeudet näyttäytyvät hyvin samankaltaisina autistisilla lapsilla verrattuna skitsoideja ja skitsotyyppisiä piirteitä ilmentäviin lapsiin. Skitsoideja piirteitä ilmentävillä lapsilla ilmenee autismikirjon lapsia vähemmän kehityksellisiä haasteita ja haasteet näyttäytyvät lievempinä. Sosiaaliset vaikeudet tulevat ilmi myöhemmin skitsoidissa persoonallisuudessa. Skitsoidiin persoonallisuuteen liittyvä vetäytyminen sosiaalisista suhteista saattaa johtua motivaation puutteesta sosiaalisia suhteita kohtaan, kun taas autismikirjossa sosiaaliset vaikeudet saattavat selittyä enemmän sosiaalisten taitojen puutteilla. Toisaalta myös autismikirjoon liittyy yleisesti mielenkiinnon puutetta sosiaalisia suhteita kohtaan. Skitsoidin persoonallisuuden eroavaisuudet suhteessa autismikirjon häiriöön näyttäytyvät epäselvempänä kuin skitsotyyppisen häiriön, ja on mahdollista, että skitsoidi persoonallisuus lapsuudessa sijoittuu autismikirjon kanssa samalle jatkumolle. Aiheesta tarvitaan lisää tutkimustietoa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Kangas, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/