University of Oulu

Kolmas tila : ikääntyneiden ja maahan muuttaneiden holistisen yhteisön kehittäminen asuntosuunnittelun menetelmin

Saved in:
Author: Taipale, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 19.4 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306142471
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Taipale, 2023
Publish Date: 2023-06-15
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu
Reviewer: Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Suomi on ikääntyvä valtio, jonka väestön pieni syntyvyys sekä suhteellisesti kasvava ikääntyneiden määrä haastaa hyvinvointivaltion toimeentuloa ja palvelurakennetta. Samaan aikaan ympäri maailman ihmiset pakenevat sotaa, nälkää, vainoa ja muita henkeä sekä hyvinvointia uhkaavia tilanteita. Osa näistä ihmisistä päätyy jäämään Suomeen pakolaisina. Kotoutuminen ja työllistyminen Suomessa saattaa kuitenkin olla haasteellista.

Ikääntyvän väestön kokonaisvaltaista hyvinvointia ylläpitävät muun muassa merkityksellisyyden tunne, mielekkäät ihmissuhteet, muiden auttaminen ja hyväntekeminen sekä mahdollisuus hakea ja vastaanottaa apua. Ikääntyneet omaavat valtavan määrän käytännön tietotaitoa elämästä suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Sen sijaan maahan muuttaneilla on tarve ja halu päästä oppimaan suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Olemassa olevan tutkimustiedon perusteella Suomeen asettuvien maahanmuuttajien tarpeet muodostuvat pääsääntöisesti halusta oppia paikallista kieltä, kulttuuria ja tutustua paikalliseen väestöön.

Tämä diplomityö keskittyy pohtimaan, miten arkkitehtuurin ja asuntosuunnittelun keinoin ikääntyneiden sekä maahan hiljattain muuttaneiden potentiaali sekä vahvuudet parhaimmalla tavalla saataisiin tuotua yhteen asuntosuunnittelun menetelmin. Diplomityössä etsitään vastauksia kysymyksiin siitä, millainen asuinympäristö parhaimmalla tavalla tukisi ikääntyneiden sekä maahan muuttaneiden asumisen ja elämisen laatua, sekä edistäisi asukkaiden välisen holistisen yhteisön muodostumista sekä omaehtoista kehittymistä.

Aihetta tarkastellaan ikääntyneiden sekä maahan muuttaneiden asumisen tarpeiden, yhteisöllisen asumisen sekä yhteisöllisyyteen ja viihtymiseen kannustavan ympäristön näkökulmista. Tutkielma ei tarjoa valmiita suunnitteluratkaisuja, vaan tutkii aiheita useista eri näkökulmista ja näin muodostaa aiheen käsittelylle ja jatkotyöstölle pohjan.

Diplomityö on osa Ympäristöministeriön Asumisen uudet muodot — Eheytyvät elävät lähiöt (AsuMut) -projektia.

Third space : developing a holistic community for the elderly and immigrants through architectural design

Abstract

Finland faces the challenge of an aging population and a decreasing birth rate, which places pressure on the country’s livelihood and service structure. At the same time, people seek refuge from war, hunger, persecution, and other life and wellbeing threatening circumstances. Few of these people end up in Finland to build a new life. Never­theless, integration phase can be difficult especially due to the high standards for language skills.

The wellbeing of the elderly is supported by a sense of purpose, pleasant relationships, giving and receiving help when needed, and opportunity to make a positive impact. The elderly also possess a great deal of tacit knowledge about finnish culture and lifestyle. On the other hand, immigrants urge to learn the language and about the society is evident. Based on existing studies, the expectations of the immigrants tend revolve around willingness to learn the local language, culture and people.

This master’s thesis focuses on pondering how to bring together the strengths and needs of these two groups through architecture and housing design. It seeks answers to questions such as: what kind of environment will have a positive impact on the lives of people fitting these groups and at the same time would promote the development of holistic community.

The research is done by thorough investigation of both, elderly and immigrants, needs of housing, communal housing and enjoyment of living. The thesis does not provide detailed design solutions, but instead studies the subject from multiple perspectives.

The thesis is part of the Reshaping living: New structure and new life for old suburbs (AsuMut) research project, which is part of Ministry of Environment’s 2020–2022 suburb program.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Taipale, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/