University of Oulu

Oululaiset murrepiirteet Oulujokilaakson nuorten puhekielessä

Saved in:
Author: Niskanen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152520
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Niskanen, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kunnas, Niina
Reviewer: Sivonen, Jari
Kunnas, Niina
Description:

Tiivistelmä

Tutkin pro gradu -tutkielmassani oululaisia murrepiirteitä Oulujokilaakson kuntien, eli Vaalan, Utajärven ja Muhoksen, nuorten puhekielessä. Tutkimiani murrevariantteja ovat Oulun murteelle tyypilliset yksikön 2. persoonan nää-variantti, tekkiin- ja sannoin-tyyppiset imperfektimuodot ja yksinäis-s:llinen inessiivi, esimerkiksi talosa. Tutkimukseni on jatkoa kandidaatintyölleni, jossa tutkin yksikön 2. persoonan eri variantteja vaalalaisnuorten puhekielessä.

Olen kerännyt Vaalan tutkimusaineiston syksyllä 2020 ja Muhoksen ja Utajärven tutkimusaineistot syksyllä 2022. Tutkimukseeni osallistui 24 informanttia, joista 12 on poikia, 11 tyttöjä ja yksi ei halunnut ilmoittaa sukupuoltaan.

Tutkimukseni edustaa dialektologista ja sosiolingvististä variaationtutkimusta. Dialektologiassa eli murteentutkimuksessa on perinteisesti keskitytty tutkimaan alueellisia kielimuotoja eli murteita. Sosiolingvistiikka taas tutkii kieltä, sen muutoksia ja vaihtelua yhteydessä yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Nykyään dialektologian ja sosiolingvistiikan suhde on läheinen. Murteita ja niissä tapahtuvia muutoksia tutkittaessa kielen ulkoisia tekijöitä ei voida sivuuttaa.

Analyysissäni tutkin edellä esiteltyjen oululaisten murrepiirteiden alueellista ja sukupuolten välistä variaatiota. Aineistoni perusteella tutkimillani murrepiirteillä on suurin edustus Utajärvellä. Etenkin yksikön 2. persoonan nää-varianttia ja tekkiin- ja näkkiin-tyyppisiä imperfektimuotoja esiintyy Utajärven aineistossa paljon suhteessa Vaalan ja Muhoksen aineistoihin. Vaalan ja Muhoksen aineistossa murrepiirteiden edustuksessa ei ole suuria eroja. Sukupuolten väliset erot ovat aineistossani suurimpia Muhoksella, jossa etenkin yksikön 2. persoonan nää-variantti on selkeästi enemmän poikien suosima murrevariantti. Murrepiirteistä taas yksinäis-s:llinen inessiivi on koko aineistossani niin ikään enemmän poikien suosima piirre.

Tutkimukseni osoittaa yksikön 2. persoonan nää-variantin, tekkiin- ja sannoin-tyyppisten imperfektimuotojen ja yksinäis-s:llisen inessiivin levinneen Oulun murteen reuna-alueilla. Tutkimukseni tulos myös tukee sukupuolittaisesta varioinnista aiemmin tehtyjä havaintoja tutkimissani murrepiirteissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Niskanen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/