University of Oulu

Liian epäeurooppalainen : alkoholidiskurssit ja lekseemin eurooppalainen luonnollistuma alkoholipoliittisessa kontekstissa

Saved in:
Author: Kujala, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152521
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kujala, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saviniemi, Maija
Reviewer: Sivonen, Jari
Saviniemi, Maija
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen alkoholipolitiikkaa käsittelevissä sanomalehtiteksteissä aktivoituvia diskursseja ja lekseemin eurooppalainen luonnollistumaa alkoholipoliittisessa kontekstissa. Tutkimusaineistoni koostuu 30:stä Helsingin Sanomissa julkaistusta sanomalehtitekstistä, joiden otsikossa tai leipätekstissä esiintyy lekseemi eurooppalainen. Vanhimmat 10 tekstiä on julkaistu 1990-luvun alkupuoliskolla ennen vuoden 1995 alkoholipoliittista kokonaisuudistusta. 10 tekstiä on 2010-luvulta ennen suunniteltua, mutta toteuttamatta jäänyttä alkoholipoliittista kokonaisuudistusta. Uusimmat 10 tekstiä on julkaistu ennen vuoden 2018 alkoholipoliittista kokonaisuudistusta. Tutkimukseni keskeisenä teoreettisena ja metodisena lähtökohtana on kriittinen diskurssianalyysi. Sovellan Norman Faircloughin (1994 [1989]) analyysimallia, jossa on kuvauksen, tulkinnan ja selityksen tasot. Tutkimukseni on luonteeltaan laadullista.

Esittelen tutkimuksessani neljä aktivoituvaa diskurssia. Ne ovat haitta-, kulttuuri-, suunta- ja vapausdiskurssi. Lisäksi esittelen lekseemin eurooppalainen luonnollistumaa koskevat havaintoni ja johtopäätökseni. Haittadiskurssissa on kysymys puhumisen tavasta, jossa korostuvat alkoholinkäyttöön liittyvät kielteiset ilmiöt ja seuraukset. Kulttuuridiskurssissa on kyse alkoholinkäytön tapoihin liittyvästä puheesta. Vapausdiskurssissa ovat läsnä normistoon, instituutioihin sekä kieltoihin ja rajoituksiin liittyvät puhumisen tavat. Suuntadiskurssi on alkoholipoliittisessa kontekstissa esiintyvää metaforista puhetta, jossa entiteetti on liikkeessä ja joko toimija tai suunta on abstrakti. Nämä diskurssit limittyvät ja kietoutuvat toisiinsa.

Useimmissa teksteissä aktivoituu useita diskursseja. Lähestyn aihetta kuvauksen ja tulkinnan tasoilla sanaston osalta varsinkin substantiivi- ja verbivalintojen, erityisesti alkoholijuomien eksplisiittisten nimeämisten kautta. Kieliopin osalta tarkastelen varsinkin modus- ja persoonavalintoja sekä lekseemin eurooppalainen komparaatiota. Edelleen tarkastelun kohteena ovat retoriset kysymykset. Selityksen tasolla sidon analyysini yhteiskunnalliseen kontekstiin. Alkoholidiskurssit vaikuttavat erilaisilta vakiintuneilta puhumisen tavoilta kahden perusargumentin ympärillä. Yhden mukaan alkoholihaitat aiheutuvat liiallisesta sääntelystä ja sen myötä alkoholijuomien heikosta saatavuudesta, mikä johtaa ei-toivottavaan alkoholinkäyttöön. Toisen mukaan alkoholipolitiikan vapauttaminen ja sen myötä alkoholijuomien parempi saatavuus lisäisi alkoholihaittoja. Lekseemi eurooppalainen näyttää 1990-luvun alussa alkaneiden tai kiihtyneiden luonnollistumis- ja luonnollistamisprosessien seurauksena muodostuneen käsitteeksi totuttua vapaammille alkoholioloille.

Tutkimukseni on lähtökohta laajemmille alkoholipolitiikkaa koskevien kielen ilmiöiden tarkasteluille. Tulokset auttavat lähestymään kriittisesti vakiintuneita alkoholipoliittisen puheen tapoja ja kehittämään tutkimusta aiheen ympärillä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Kujala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/