University of Oulu

Integration of MLOps with IoT edge

Saved in:
Author: Dias, Savidu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152523
Language: English
Published: Oulu : S. Dias, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Peltonen, Ella
Reviewer: Lovén, Lauri
Kostakos, Panagiotis
Peltonen, Ella
Description:

Abstract

Edge Computing and Machine Learning have become increasingly vital in today’s digital landscape. Edge computing brings computational power closer to the data source enabling reduced latency and bandwith, increased privacy, and real-time decision-making. Running Machine Learning models on edge devices further enhances these advantages by reducing the reliance on cloud. This empowers industries such as transport, healthcare, manufacturing, to harness the full potential of Machine Learning.

MLOps, or Machine Learning Operations play a major role streamlining the deployment, monitoring, and management of Machine Learning models in production. With MLOps, organisations can achieve faster model iteration, reduced deployment time, improved collaboration with developers, optimised performance, and ultimately meaningful business outcomes.

Integrating MLOps with edge devices poses unique challenges. Overcoming these challenges requires careful planning, customised deployment strategies, and efficient model optimization techniques.

This thesis project introduces a set of tools that enable the integration of MLOps practices with edge devices. The solution consists of two sets of tools: one for setting up infrastructure within edge devices to be able to receive, monitor, and run inference on Machine Learning models, and another for MLOps pipelines to package models to be compatible with the inference and monitoring components of the respective edge devices.

This platform was evaluated by obtaining a public dataset used for predicting the breakdown of Air Pressure Systems in trucks, which is an ideal use-case for running ML inference on the edge, and connecting MLOps pipelines with edge devices.. A simulation was created using the data in order to control the volume of data flow into edge devices. Thereafter, the performance of the platform was tested against the scenario created by the simulation script. Response time and CPU usage in different components were the metrics that were tested. Additionally, the platform was evaluated against a set of commercial and open source tools and services that serve similar purposes.

The overall performance of this solution matches that of already existing tools and services, while allowing end users setting up Edge-MLOps infrastructure the complete freedom to set up their system without completely relying on third party licensed software.

MLOps-integraatio reunalaskennan tarpeisiin

Tiivistelmä

Reunalaskennasta (Edge Computing) ja koneoppimisesta on tullut yhä tärkeämpiä nykypäivän digitaalisessa ympäristössä. Reunalaskenta tuo laskentatehon lähemmäs datalähdettä, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen päätöksenteon ja pienemmän viiveen. Koneoppimismallien suorittaminen reunalaitteissa parantaa näitä etuja entisestään vähentämällä riippuvuutta pilvipalveluista. Näin esimerkiksi liikenne-, terveydenhuolto- ja valmistusteollisuus voivat hyödyntää koneoppimisen koko potentiaalin.

MLOps eli Machine Learning Operations on merkittävässä asemassa tehostettaessa ML -mallien käyttöönottoa, seurantaa ja hallintaa tuotannossa. MLOpsin avulla organisaatiot voivat nopeuttaa mallien iterointia, lyhentää käyttöönottoaikaa, parantaa yhteistyötä kehittäjien kesken, optimoida laskennan suorituskykyä ja lopulta saavuttaa merkityksellisiä liiketoimintatuloksia.

MLOpsin integroiminen reunalaitteisiin asettaa ainutlaatuisia haasteita. Näiden haasteiden voittaminen edellyttää huolellista suunnittelua, räätälöityjä käyttöönottostrategioita ja tehokkaita mallien optimointitekniikoita.

Tässä opinnäytetyöhankkeessa esitellään joukko työkaluja, jotka mahdollistavat MLOps-käytäntöjen integroinnin reunalaitteisiin. Ratkaisu koostuu kahdesta työkalukokonaisuudesta: toinen infrastruktuurin perustamisesta reunalaitteisiin, jotta ne voivat vastaanottaa, valvoa ja suorittaa päätelmiä koneoppimismalleista, ja toinen MLOps “prosesseista”, joilla mallit paketoidaan yhteensopiviksi vastaavien reunalaitteiden komponenttien kanssa.

Ratkaisun toimivuutta arvioitiin avoimeen dataan perustuvalla käyttötapauksella. Datan avulla luotiin simulaatio, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa reunalaitteisiin suuntautuvan datatovirran kontrollonti. Tämän jälkeen suorituskykyä testattiin simuloinnin luoman skenaarion avulla. Testattaviin mittareihin kuuluivat muun muassa suorittimen käyttö. Lisäksi ratkaisua arvioitiin vertaamalla sitä olemassa oleviin kaupallisiin ja avoimen lähdekoodin alustoihin.

Tämän ratkaisun kokonaissuorituskyky vastaa jo markkinoilla olevien työkalujen ja palvelujen suorituskykyä. Ratkaisu antaa samalla loppukäyttäjille mahdollisuuden perustaa Edge-MLOps-infrastruktuuri ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen lisensoiduista ohjelmistoista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Savidu Dias, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.