University of Oulu

Sankarit sarjakuvissa : sankaruuden teema 2000-luvun suomalaisissa lasten ja nuorten sarjakuvissa

Saved in:
Author: Kylliäinen, Milja1; Tolppi, Kasperi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152539
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kylliäinen; K. Tolppi, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suvilehto, Pirjo
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Suvilehto, Pirjo
Description:

Tiivistelmä

Lasten- ja nuortenkirjallisuus koskettaa keskeisesti lapsilukijoita läpi lapsuuden ja nuoruuden. Kirjallisuudella voidaan nähdä olevan lapsen kehityksessä hyvin tärkeä tehtävä toimiessaan lukutaidon kehittäjänä ja tietolähteenä. Sarjakuva ei tältä osin jää muita kirjallisuuden muotoja vähäpätöisemmäksi, sillä muun kirjallisuuden tavoin myös sarjakuvat välittävät viestiä yhteiskunnassa vallitsevista ajatuksista ja arvoista. Sarjakuvien suuri suosio näkyy esimerkiksi Aku Ankka -sarjakuvien menestyksessä, joka on kestänyt jo vuosikymmeniä. Usein sarjakuvien sivuilla seikkailee erilaisia hahmoja, jotka toimivat tarinan sankareina. Sankarit eivät edusta ainoastaan tietynlaista sankaruuden lajia, vaan he voivat olla kykyjensä ja sankaritekojensa puolesta hyvinkin erityyppisiä. Sankaruudessa on kuitenkin jotain hyvin yleismaailmallista, joka yhdistää kaikkia sankareita: pyrkimys hyvään. Se, miten hyvä määritellään, riippuu kuitenkin täysin tarkastelun näkökulmasta.

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme sankaruuden teemaa 2000-luvulla julkaistuissa SarjakuvaFinlandia-ehdokkuuden saaneissa lasten ja nuorten sarjakuvissa. Tutkimuskysymykset ovat pääkysymys Millaisena sankaruus esitetään 2000-luvulla Sarjakuva-Finlandia-ehdokkuuden saaneissa lasten ja nuorten sarjakuvissa? sekä tarkentavat apukysymykset: Mitä sankarityyppejä 2000-luvun lasten ja nuorten sarjakuvissa esiintyy? Millaiset teot ja ominaisuudet ovat sankarillisia 2000-luvun lasten ja nuorten sarjakuvissa?

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka tutkimusmenetelmä on teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tutkimus on toteutettu valmiiksi julkaistuja sarjakuvia tutkimalla. Tutkimusjoukkomme ehdoksi määrittelimme, että tutkittavien sarjakuvien täytyi olla Sarjakuva-Finlandiaehdokkuuden saaneita lasten ja nuorten sarjakuvia, jotka käsittelevät tavalla tai toisella sankaruuden teemaa. Lopullinen tutkimusaineistomme koostui seitsemästä sarjakuva-albumista.

Tutkimustulokset osoittavat, että sankaruus ilmenee laajasti ja monipuolisesti eri sarjakuvissa. Teoksissa sankaruutta ei koeta yksiselitteisesti tavoiteltavana tai luontaisena, vaan usein sankaruuteen ajaudutaan pakon edessä ja omasta sankaruudesta koetaan myös epävarmuutta. Sankarit esitetään kuitenkin ihailtuina hahmoina sekä avuliaina ja rohkeina pelastajina, joilla on tarvittavia kykyjä ja taitoja toimia sankarillisesti. Teoksissa esiintyviin sankaritekoihin lukeutuvat taisteleminen, suojeleminen, rauhan ylläpitäminen ja pelastaminen.

Tässä laadullisessa tutkimuksessa ei voida tuottaa täysin yleistettävissä olevia tuloksia. Tutkimuksessa saatu tutkimustieto koskee rajattua osaa lasten ja nuorten sarjakuvista. Tutkimustulokset vastaavat pitkälti aiempaa aiheeseen liittyvää tutkimustietoa ja kirjallisuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milja Kylliäinen; Kasperi Tolppi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/