University of Oulu

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja lisäresurssina : työnkuvan vaikutus tuen kokonaisuudessa

Saved in:
Author: Mäkinen, Inka1; Siltala, Emilja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152544
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Mäkinen; E. Siltala, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sirkko, Riikka
Reviewer: Viljamaa, Elina
Sirkko, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella lapsiryhmässä lisäresurssina työskentelevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien työnkuvaa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia varhaiskasvatuksen erityisopettajien läsnäololla ja työn sisällöllä on lapsen kasvun ja oppimisen tuen kokonaisuuteen. Tutkimuksemme teoreettinen viitekehys tarkastelee inklusiivista varhaiskasvatusta, lapsen kasvun ja oppimisen tukea varhaiskasvatuksessa sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuvaa valtakunnallisesti.

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Tutkimuskysymystemme avulla halusimme selvittää, millainen on lapsiryhmässä lisäresurssina toimivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuva sekä miten lisäresurssina toimivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuva vaikuttaa lapsen tuen kokonaisuuteen. Tutkimuksemme aineisto koostuu erään kunnan kehittämishankkeessa työskentelevistä, neljästä (4) varhaiskasvatuksen erityisopettajasta, jotka ovat sijoitettuna varhaiskasvatuksen lapsiryhmään lisäresurssina, jolloin he keskittyvät yksittäisen lapsiryhmän tukemiseen, eri ryhmiä kiertävän työnkuvan sijaan. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2023 kahden erillisen teemahaastattelun avulla ja kerätty aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä aineistolähtöisesti.

Tutkimus osoitti, että lapsiryhmässä lisäresurssina työskentelevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien työnkuva mahdollistaa erityisopettajan kokoaikaisen läsnäolon lapsiryhmässä. Tulosten mukaan työnkuva vaikuttaa lapsen tuen kokonaisuuteen vahvistaen sen vaikuttavuutta ja toteuttamista sekä varmistaen tuen kokoaikaisuuden ja riittävyyden. Tutkimustuloksissa työnkuvan tärkeimmiksi työtehtäviksi näyttäytyivät kokoaikaisen erityisopetuksen toteuttaminen, pedagogiikan kehittäminen ja erityispedagogisen asiantuntijuuden tuominen ryhmään. Työnkuvan sisältämän yhteistyön merkitys nousi esiin tutkimustuloksissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat kokivat työnsä merkityksellisenä ja kuvasivat yhdeksi tärkeäksi työtehtäväksi lasten tasavertaisen osallisuuden varmistamisen. Tuloksista ilmenee, että työnkuva tukee inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Inka Mäkinen; Emilja Siltala, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.