University of Oulu

”Oon hyvä työssäni luokanopettajana, mutta onko tämä sen arvoista?” : induktiovaiheen luokanopettajien kokemuksia työuupumuksesta ja sen ehkäisemisestä

Saved in:
Author: Eilola, Hannes1; Kyösti, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152545
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Eilola; N. Kyösti, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Petäjäniemi, Maria
Lanas, Maija-Liisa
Väisänen, Anne-Mari
Reviewer: Väisänen, Anne-Mari
Kauhanen, Iida
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tutkimme induktiovaiheessa eli enintään viisi vuotta työelämässä olleiden luokanopettajien kokemuksia työuupumuksesta sekä sen ehkäisemisestä. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin työuransa alussa olevien luokanopettajien yksilöllisiä kokemuksia työuupumuksen kokemisesta ja keinoista, joilla sitä voitaisiin ehkäistä. Samalla tutkimus pyrkii lisäämään tietoa erityisesti työuupumuksen ehkäisemisen vaihtoehdoista sekä tuomaan kuuluviin yksittäisten opettajien kokemuksia. Näitä on myös nostettu valtakunnallisessa mediassa esiin erityisen paljon viime vuosina. Tässä tutkimuksessa haastatellut luokanopettajat tuovat syvemmin esiin kokemuksiaan uupumisesta ja parannusehdotuksiaan työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Teoreettisessa viitekehyksessä avataan yleisesti työuupumuksen käsitettä, sen oireita, syitä ja riskitekijöitä, ja käsitellään työuupumusta opettajan ammatin näkökulmasta. Teoreettisessa viitekehyksessä avataan myös työuupumuksen ehkäisemisen osalta työhyvinvoinnin, sosiaalisen tuen ja vertaismentoroinnin käsitteitä. Aineisto on kerätty tekemällä puolistrukturoituja haastatteluja yhteensä neljälle induktiovaiheessa olevalle luokanopettajalle. Aineiston analyysi on toteutettu laadullista sisällönanalyysia mukaillen.

Aineiston analyysin pohjalta tulokset luokiteltiin työuupumuksen aiheuttamiin vaikutuksiin sekä työuupumusta aiheuttaviin ja sitä ehkäiseviin tekijöihin. Nämä tekijät jaoteltiin tutkimusongelmiin vastaavasti teemoihin: fyysinen toimintakyky ja psyykkiset kokemukset, sosiaalinen vuorovaikutus ja työpaikan toimintakulttuuri sekä työhyvinvointia tukeva toiminta ja toimintatapoihin toivotut muutokset. Edellä olevat teemat olivat yhteydessä toisiinsa ja toistuivat samankaltaisina kokemuksina useiden haastateltujen vastauksissa.

Tutkimuksen tulokset kertovat, että työuupumusta aiheuttavat ja sitä ehkäisevät tekijät voivat olla opettajan työssä hyvin samankaltaisia. Erityisesti työyhteisö, sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus korostuivat vastauksissa niin työuupumusta aiheuttavina kuin ehkäisevinä tekijöinä. Tulosten mukaan työuupumusta aiheuttavat sosiaaliset ristiriitatilanteet, haastava oppilasaines, suuret ryhmäkoot, resurssien puute ja suunnitteluajan sekä taukojen vähäinen määrä. aiheuttamissa vaikutuksissa oli tulosten mukaan hieman eroavaisuuksia osallistujien välillä. Tuloksissa toistui erityisesti erilaiset univaikeudet, fyysinen väsymys ja ammatillinen epävarmuus omassa työssä. Osallistujat kertoivat nauttivansa työstä, mutta toivovansa, että luokanopettajien työuupumuksesta puhuttaisiin enemmän, avoimemmin ja rehellisemmin sekä pohdittaisiin keinoja, joilla opettajien työtaakkaa voitaisiin helpottaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hannes Eilola; Niina Kyösti, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/