University of Oulu

Learning during COVID-19 in higher education around the globe : systematic review and meta-analysis

Saved in:
Author: Petäistö, Henrik1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 140
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152546
Language: English
Published: Oulu : H. Petäistö, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Peltonen, Jouni
Reviewer: Pikkarainen, Eetu
Peltonen, Jouni
Description:

Abstract

This Master’s thesis explores the significance of learning from the perspectives of both teachers and students in higher education institutions worldwide during the COVID-19 pandemic. As a systematic literature review, this study examines the experiences of teachers and students in the light of both mixed-methods and quantitative peer-reviewed studies (n=32). As a meta-analysis, this thesis aims to provide a synthesis in seeking stronger evidence for the conclusions drawn from the claims of individual studies. At the same time, the aim of this thesis is to highlight any contradictions that may arise from the results of different studies.

The theoretical framework covers different definitions and perspectives of learning. The main learning theories that are discussed include the behaviorist, cognitive, and situated learning theories. In addition to these, brain-based learning will be considered as a more recent perspective that provides unique insights on learning experiences gained from the pandemic.

Using thematic analysis for the data, five main themes were formed and analyzed. The themes are: (1) attitudes toward adoption and support provided, (2) resilience in adapting and coping with the transition, (3) emotional intelligence and the role of compassion, (4) pedagogy and online education itself, and finally (5) performance and motivational factors.

Oppiminen koronapandemian aikana korkeakouluissa ympäri maailmaa : systemaattinen kirjallisuuskataus ja meta-analyysi

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan oppimisen merkitystä korkeakouluissa sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta maailmanlaajuisesti koronapandemian aikana. Systemaattisena kirjallisuuskatsauksena tämä tutkimus tarkastelee opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia sekä monimenetelmätutkimuksena että määrällisten vertaisarvioitujen tutkimusten (n=32) valossa. Meta-analyysina tässä tutkielmassa on tarkoitus saada aikaan synteesi, jonka avulla haetaan vahvempaa näyttöä yksittäisten tutkimusten väittämiin johtopäätöksiin. Samalla tutkielman tarkoitus on tuoda esille ne ristiriidat, jotka esiintyvät eri tutkimusten tuloksissa.

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan oppimisen eri määritelmiä ja näkökulmia. Keskeisimmät oppimiseen liittyvät teoriat, joita käsitellään ovat behavioristinen, kognitiivinen ja tilannesidonnainen oppimisteoria. Näiden lisäksi aivojen toimintoja huomioiva oppiminen (engl. brain-based learning) otetaan tarkkailuun uudempana näkökulmana pandemian tuottamien oppimiskokemusten valossa.

Teema-analyysin avulla tutkielmassa muodostettiin viisi pääteemaa, joita ovat: (1) muutokseen liittyvät asenteet ja tarjolla oleva tuki, (2) resilienssi ja selviytyminen muutosvaiheen alla, (3) tunneälyn ja myötätunnon merkitys, (4) pedagogiikka ja verkkokoulutus sekä (5) suorituskykyyn ja motivaatioon liittyvät tekijät.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henrik Petäistö, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/