University of Oulu

Toiminnalliset opetusmenetelmät alakouluissa luokanopettajien kokemana

Saved in:
Author: Rajamäki, Ville-Veikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152549
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-V. Rajamäki, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäkitalo, Kati
Reviewer: Mäkitalo, Kati
Kivioja, Iiris
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia, millaisia toiminnallisia opetusmenetelmiä luokanopettajat käyttävät alakouluilla, ja selvittää opettajien kokemuksia näiden menetelmien käytöstä.

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu toiminnallisen oppimisen käsitteiden ja teorian tarkastelusta käytännön opetusmenetelmiin, jotka mahdollistavat toiminnallisen oppimisen. Toiminnallinen opetus pohjautuu toiminnallisiin menetelmiin, joissa mukana on esimerkiksi käsillä tekemistä, liikkumista ja luovuutta. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan toiminnallista oppimista ja toiminnallisia opetusmenetelmiä yleisellä tasolla sekä toiminnallisuuden aikaansaamia etuja ja haasteita.

Tutkielmassa hyödynnetään valitun joukon ilmiöstä omaavaan käsitykseen keskittyvää fenomenografiaa. Tässä tutkielmassa luokanopettajat (n=7) toimivat valittuna tutkimusjoukkona ja ilmiönä toimivat opetusmenetelmät, jotka tukevat toiminnallista oppimista. Aineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää luokanopettajaa, joiden kokemus alakouluopetuksesta vaihteli yhdestä kolmeenkymmeneen vuoteen. Suoraan kollegoilta saadut toteutusesimerkit ja käyttökokemukset tukevat toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöä luokanopettajan työssä.

Tutkielman tulokset osoittavat toiminnallisten opetusmenetelmien mahdollistavan oppimisen konkretiaa ja teknologiaa hyödyntämällä, rooleissa toimimalla ja liikkumalla. Menetelmien aikana oppilaat ovat aktiivisia yksin tai yhdessä kouluympäristössä tai koulun ulkopuolisessa ympäristössä. Toiminnallisina opetusmenetelminä opettajat käyttävät muun muassa sähköisten esitelmien tuottamista, pistetyöskentelyä, erilaisia ympäristöopin ilmiöihin liittyviä testejä, tarinateatteria ja matematiikan aiheita konkretisoivien välineiden kanssa toimimista. Opettajien toiminnallisiin opetusmenetelmiin liittämät käyttökokemukset olivat positiivisia, niiden tukiessa oppimista ja tarjotessa suoria hyötyjä niin oppilaille kuin opettajalle. Neutraalisti menetelmien ilmaistiin muuttavan opettajan työnkuvaa esimerkiksi niiden vaatiman suuremman materiaalivaatimuksen ja suunnitteluajan osalta, ainoiden negatiivissävytteisten kokemusten liittyessä ilmaisuihin luokanhallinnan vaikeuksista.

Active teaching methods in primary schools experienced by teachers

Abstract

The aim of this study is to explore what kind of active teaching methods teachers use in their tuition in primary schools. In addition, what kind of experiences teachers have of using these teaching methods is clarified.

The theoretical framework of this study is built from examining the concepts and theory of active learning to practical teaching methods that facilitate active learning. Active teaching is based on active methods which involve for example using hands, movement, and creativeness. Active learning and active teaching methods on general level and the benefits and challenges that activeness can produce are examined in this study’s theoretical framework.

Study utilizes phenomenography, which focuses on the perception a selected group has on a phenomenon. In this study primary school teachers (n=7) work as a selected focus group and phenomenon is teaching methods which support active learning. The data was collected by interviewing seven primary school teachers whose experience from primary schools varied from one to thirty years. Examples of implementations and user experiences directly from colleagues support the use of active teaching methods in the work of primary school teacher.

The results of this study indicate that active teaching methods allow learning for example by utilizing concreteness and technology, by working in roles and by moving. When using these methods, pupils work actively either by themselves or together with others in school-internal or school-external environments. As active teaching methods teachers use for instance production of electrical presentations, studying at changing workstations, experimental studying based on the phenomena of environmental studies, story theatre, and working with tools that concretize the topics of mathematics. Teachers’ user experiences attached to active teaching methods were positive as these methods support learning and offer direct benefits for both pupils and the teacher. A neutral note was that these methods change teachers job description for example through larger material demand and planning time, while only negative-toned experiences related to difficulties in controlling the class

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville-Veikko Rajamäki, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/