University of Oulu

Pienluokassa opiskelevien oppilaiden kokemuksia yleisopetuksessa opiskelusta verrattuna pienluokassa opiskeluun

Saved in:
Author: Korhonen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152550
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Korhonen, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Loukusa, Marika
Takala, Marjatta
Description:

Tiivistelmä

Inkluusiota, kaikille avointa koulua kohti on pyritty jo vuosikymmenien ajan ympäri maailmaa. Lisäksi sitä on tutkittu paljon monesta eri näkökulmasta. Tutkimukset osoittavat, että inkluusio käsitteenä on hankala määritellä, sitä toteutetaan ja siihen suhtaudutaan monin eri tavoin. Opettajien asenteita ja kokemuksia inkluusiosta on tutkittu paljon, mutta oppilaiden kokemuksia puolestaan vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia pienluokassa opiskelevilla oppilailla on yleisopetuksessa opiskelusta verrattuna pienluokassa opiskeluun. Ilmiötä tutkitaan sosiaalisten tilanteiden, kouluviihtyvyyden ja opiskelun näkökulmasta.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan inkluusion taustaa ja sen määritelmää eri näkökulmista sekä suomalaisen peruskoulun kehitystä kohti inklusiivista koulua. Tähän liittyen tarkastellaan myös oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Oppilaiden kokemus peruskoulun kontekstissa on toinen laajempi käsite, jota tarkastellaan sosiaalisten suhteiden, yhteenkuuluvuuden, kouluviihtymisen ja oppimisen näkökulmista.

Tämä on laadullinen tutkimus, jossa on hyödynnetty fenomenologista lähestymistapaa. Tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Tutkimukseen osallistui kymmenen 1–6 luokkalaista oppilasta, jotka olivat integroituneita yleisopetukseen vähintään yhdessä oppiaineessa. Haastattelut toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa 2023. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.

Tulokset osoittavat, että pienluokka koettiin hieman paremmaksi paikaksi jokaisesta näkökulmasta. Oppilailla oli enemmän kavereita ja he kokivat enemmän yhteenkuuluvuutta pienluokassa. Pienryhmä koettiin myös paremmaksi ja rauhallisemmaksi paikaksi oppia ja opiskella, minkä takia siellä myös viihdyttiin paremmin. Opetus koettiin molemmissa luokissa yhtä hyväksi ja osa oppilasta halusi siirtyä yleisopetuksen luokkaan kokonaan sinne muodostuneiden kaverisuhteiden vuoksi.

Tulosten perusteella toimivassa integraatiossa oppilaiden tärkeimmät kaverisuhteet tulee huomioida ja vertaissuhteita tukea koko integraatioprosessissa. Hyvin toimiva integraatio on myös joustavaa, jossa huomioidaan oppilaiden osallisuus niin sopivan opiskeluryhmän kuin oppimisympäristönkin valinnassa.

Pupils’ studying in small class experiences of studying in mainstream classes compared to study in small class

Abstract

Inclusion, a school for, all has been the goal for decades around the world. In addition, it has been studied from various viewpoints. Research shows that inclusion as a concept is hard to define, while its’ realization and attitudes towards it vary. Teachers’ attitudes and experiences about inclusion have been studied a lot, but students’ less. The aim of this study was to clarify what kind of experiences pupils studying in small class have about studying also in mainstream classes. This was studied from the viewpoint of social situations, school enjoyment and studying and comparisons were made.

The theoretical framework of the study examines the background of inclusion and its definition from different perspectives, as well as the development of Finnish elementary schools towards an inclusive school. The support for learning and schooling is also examined. Pupils’ experience in the context of elementary school is another broader concept, which is examined from the perspectives of social relations, social cohesion, school enjoyment and learning.

This is a qualitative study utilizing a phenomenological approach. The research material has been collected using a semi-structured thematic interview. Ten pupils in grades 1–6 who were integrated into mainstream classes in at least one subject participated in the study. The interviews were carried out between January and February 2023. The material was analyzed using data-driven content analysis.

The results show that the small group was experienced to be a slightly better place from every point of view. The pupils had more friends and felt more social cohesion in the small class. The small class was also perceived as a better and cozy place to learn and study, which is why they also had a better time there. The teaching was experienced to be equally good in both classes and some pupils wanted to move to the mainstream class entirely because of the friendships were there.

According to the results of the study the pupils’ most important friendships should be taken into account and peer relationships should be supported throughout the integration process. A well-functioning integration is also flexible, where the pupils’ participation is taken into account in choosing the appropriate study group as well as the learning environment.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Korhonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/