University of Oulu

Kuraattorin yksilötyö ja taitava ammatillinen vuorovaikutus nuorten kanssa työskennellessä

Saved in:
Author: Heikkala, Aiju1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152551
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Heikkala, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Suorsa, Teemu
Kiema-Junes, Heli
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin kuraattorin yksilötyöhön liittyviä tekijöitä sekä taitavan ammatillisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksia kuraattorien kuvaamana. Kirjallisuuskatsausosiossa paneuduttiin ammatilliseen vuorovaikutukseen esimerkiksi ohjaus-, neuvonta- ja terapiavuorovaikutuksen näkökulmista sekä tuotiin esiin taitavan ammatillisen vuorovaikutuksen tekijöitä ja mahdollisia vuorovaikutuksen sudenkuoppia. Teoreettinen viitekehys rakentui pitkälti dialogisen vuorovaikutussuhteen sekä Liisa Kiesiläisen (1998) hyvän vuorovaikutuksen ehdottomien edellytysten ympärille. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin kuraattorin työnkuvaa ja lain määrittelemiä tehtäviä.

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin nuorten kanssa työskenteleville kuraattoreille suunnatulla Webropol-lomakkeella, joka sisälsi pääasiassa avoimia kysymyksiä. Tutkimuskutsu esitettiin sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostin välityksellä. Lopullinen aineisto koostui 12 lomakevastauksesta, ja se analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla.

Tulososiossa avattiin aineistosta nousseita kuraattorin yksilötyöhön sekä taitavaan ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyviä seikkoja. Yksilötyö jakautui kuraattorin työn tärkeimpiin tehtäviin, merkittävimpiin haasteisiin sekä taitavan kuraattorin taitoihin tai ominaisuuksiin. Tärkeimmät tehtävät liittyivät kuraattorien vastauksissa kohtaamiseen ja turvallisen tilan luomiseen, konkreettisiin työkaluihin sekä erityisesti sosiaalityöhön liittyviin tehtäviin. Merkittävimmät haasteet puolestaan voivat liittyä esimerkiksi resursseihin, fyysiseen työympäristöön, ympäristön paineisiin tai nuorten haasteisiin. Taitavan kuraattorin taidot ja ominaisuudet olivat varsin moninaiset; samaan kategoriaan kuuluivat esimerkiksi it-taidot, tunnetaidot sekä huumorintaju, ja eniten tässä kohtaa korostuikin kokonaisvaltaisen psykososiaalisen osaamisen merkitys.

Kuraattorien kuvaamat ammatillisen vuorovaikutuksen ulottuvuudet jaettiin aineiston perusteella niin ikään kolmeen osaan. Näitä olivat taitavan ammatillisen vuorovaikutuksen ulottuvuudet, onnistuneiksi koetut asiakastilanteet sekä vuorovaikutuksen sudenkuopat ja epäonnistuneiksi koetut asiakastilanteet. Kuraattorin työn tärkeimpien tehtävien lailla taitavan ammatillisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksissa korostui muiden muassa kohtaaminen, kuunteleminen, ymmärrys, empatia sekä esimerkiksi yksilöllinen huomiointi. Mielenkiintoista oli, että onnistuneiksi koetut asiakastilanteet liittyivät useimmiten jollain tavalla näiden taitavan vuorovaikutuksen ulottuvuuksien onnistuneeseen toteuttamiseen, kun taas epäonnistuneiksi koetuissa asiakastilanteissa nämä ulottuvuudet eivät välttämättä päässeet toteutumaan.

The curator’s individual work and skillful professional interaction when working with young people

Abstract

In this master’s thesis, the factors related to the curator’s individual work and the dimensions of skillful professional interaction as described by the curators were investigated. The literature review section focused on professional interaction from the perspectives of, for example, guidance, counseling, and therapy interaction, and brought out factors of skillful professional interaction and possible pitfalls of interaction. The theoretical reference framework was largely built around the dialogical interaction relationship and Liisa Kiesiläinen’s (1998) absolute prerequisites for good interaction. In addition, the literature review presented the curator’s job description and tasks defined by law.

Data collection for the qualitative research was carried out using a Webropol form aimed at curators working with young people, which mainly contained open questions. The research invitation was presented on social media and via e-mail. The final material consisted of 12 form responses and was analyzed using qualitative content analysis.

In the results section, points related to the curator’s individual work and skillful professional interaction were revealed from the material. The individual work was divided into the most important tasks of the curator’s work, the most significant challenges and the skills/characteristics of a skilled curator. In the curators’ answers, the most important tasks were related to meeting and creating a safe space, concrete tools, and especially tasks related to social work. The most significant challenges, on the other hand, can be related to, for example, resources, the physical work environment, environmental pressures or youth challenges. The skills and characteristics of a skilled curator were quite diverse; the same category included, for example, IT skills, emotional skills and a sense of humor.

The dimensions of professional interaction described by the curators were also divided into three parts based on the material. These included the dimensions of skillful professional interaction, customer situations perceived as successful, and interaction pitfalls and customer situations perceived as unsuccessful. As the most important tasks of a curator’s work, the dimensions of skillful professional interaction highlighted, among others, meeting, listening, understanding, empathy and, for example, individual consideration. It was interesting that customer situations that were perceived as successful were mostly related in some way to the successful implementation of these dimensions of one-way interaction, while in customer situations that were perceived as unsuccessful, these dimensions were not necessarily realized.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aiju Heikkala, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.