University of Oulu

”Nää on nii hirveen tärkeitä asioita, et toivois ihmisten pysähtyvän ja kuuntelevan.” : varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksia työhyvinvoinnista

Saved in:
Author: Yrjölä, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152554
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Yrjölä, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keränen, Virve
Uitto, Minna
Reviewer: Karjalainen, Satu-Maarit
Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan työhyvinvointia varhaiskasvatuksen opettajien kertomusten näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää mitä varhaiskasvatuksen opettajat kertovat työhyvinvoinnistaan. Työhyvinvointia on tutkittu runsaasti, mutta aihe on silti erittäin ajankohtainen, sillä se on tärkeässä osassa tarkasteltaessa työssä jaksamista ja pysyvyyttä. Muutokset työelämässä ja erilaiset haasteet vaativat työhyvinvointiin keskittymistä niin työntekijöiltä itseltään kuin työnantajaltakin.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä syvennytään tarkastelemaan varhaiskasvatuksen nykytilaa ja varhaiskasvatuksen opettajan ammattia. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa myös varhaiskasvatuksen kenttä ja varhaiskasvatuksen opettajan työnkuva on muuttunut. Tähän muutokseen työntekijöiden tulee vastata omaa ammattitaitoa kehittämällä. Aina muutokseen sopeutuminen ei kuitenkaan suju kitkattomasti, jolloin vaikutukset voivat heijastua yksilöiden työhyvinvointiin. Teoreettisessa viitekehyksessä kiinnitetäänkin huomiota myös työhyvinvointiin, työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin tekijöihin ja varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvoinnin edistämiseen. Työntekijöiden työssä pysymisen ja jaksamisen kannalta on tärkeää huomioida se, miten yksilöt ja laajemmin työyhteisöt arjessaan voivat. Varhaiskasvatuksen opettajien voidessa hyvin, voidaan olettaa varhaiskasvatuksen laadun paranevan.

Tutkielma on kerronnallinen ja aineiston analyysi on toteutettu käyttäen temaattista analyysia. Tutkimuksen aineisto koostuu alkuvuodesta 2023 toteutetusta neljän varhaiskasvatuksen opettajan kerronnallisesta ryhmähaastattelusta. Kerronnallisen ryhmähaastattelun tavoitteena on saada haastateltavat tuomaan esille kertomuksia työhyvinvoinnista.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että työhyvinvointi on keskeisessä osassa jokaisen varhaiskasvatuksen opettajan arkea, mutta sen kokemisella on vaikutusta myös laajemmin päiväkodin työyhteisölle. Työhyvinvointi ei kuitenkaan ole staattinen ja muuttumaton käsite, jonka vuoksi olisi tärkeää pystyä pysähtymään säännöllisesti asian pariin ja arvioida kokonaistilannetta. Tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat, että työhyvinvointiin vaikuttaa toiminta työpaikalla, mutta oleellisessa osassa on myös henkilökohtainen elämä ja vapaa-aika. Työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota, koska varhaiskasvatuksessa tehdyn työn merkityksellisyys ei poista kuormittuneisuutta, kiirettä ja stressiä. On tärkeää, että työyhteisöissä kiinnitetään jatkuvasti huomiota työhyvinvoinnin tukemiseen. Myös työyhteisöt, joissa ei juuri kyseisellä hetkellä ole havaittavissa ongelmia, hyötyvät toiminnan monipuolisesta tukemisesta ja kehittämisestä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Yrjölä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/