University of Oulu

Haastavan käyttäytymisen ilmeneminen ja sen ennaltaehkäisy pedagogisin tuen keinoin varhaiskasvattajien kuvaamana

Saved in:
Author: Kittilä, Marjaana1; Oikarinen, Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152555
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kittilä; L. Oikarinen, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karjalainen, Satu-Maarit
Reviewer: Karjalainen, Satu-Maarit
Sirkko, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee lasten haastavan käyttäytymisen ilmenemistä ja sen ennaltaehkäisyä pedagogisin tuen keinoin varhaiskasvattajien kuvaamana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisen lasten käyttäytymisen varhaiskasvattajat kokevat haastavana ja millaisia pedagogisia tuen keinoja he käyttävät haastavan käyttäytymisen ilmenemisessä sekä ennaltaehkäisyssä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja sen analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Aineisto kerättiin helmikuun 2023 aikana Webropol -kyselylomakkeen avulla. Kysely sisälsi kymmenen avointa kysymystä, pois lukien taustatietokysymykset. Kyselyyn vastasi 19 henkilöä kaikilla ammattinimikkeillä työskenteleviä varhaiskasvattajia.

Tulosten mukaan vastaajat kokivat lasten haastavan käyttäytymisen ilmenevän monin eri tavoin, jota kuvattiin lapsen aggressiivisuutena, joustamattomuutena, vaaratilanteiden syntymisenä, tunneilmaisun haasteina, reaktiivisuutena ja säännöllisenä ohjauksen tarpeena. Näistä aggressiivista käyttäytymistä kuvattiin kuitenkin eniten haastavana. Vastauksissa haastavan käyttäytymisen ilmenemiseen vaikutti myös pedagogisen osaamisen puute, joka näkyi kasvattajan keinottomuutena, kuten resurssin tai osaamisen puutteena. Tulokset osoittivat, että varhaiskasvattajat käyttävät työssään pedagogisia tuen keinoja monipuolisesti. Pedagogisia tuen keinoja kuvattiin kasvattajan ammatillisuuteen, pedagogiikan toteuttamiseen, pedagogiseen arviointiin ja kehittämiseen sekä yhteistyöhön liittyen. Haasteena vastaajat kokivat lisäkoulutuksen ja osaamattomuuden puutteen. Yhteistyö kaikkien toimijoiden välillä, erityisesti lapsiryhmän oman tiimin kesken, nähtiin tärkeänä osana haastavan käyttäytymisen arviointia ja kehittämistä.

Tutkimuksen keskeisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että lapsuuden ja varhaiskasvatuksen tieteellisten juurien ymmärtäminen on pedagogisten tuen keinojen toteuttamisen ydin haastavan käyttäytymisen ilmenemiseen ja ennaltaehkäisyyn.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marjaana Kittilä; Leena Oikarinen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.