University of Oulu

Yläkoulun opettajien käsityksiä oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin haasteista ja käytetyistä tukikeinoista

Saved in:
Author: Tuovinen, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152568
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Tuovinen, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Takala, Marjatta
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää yläkoulun opettajien käsityksiä yläkouluikäisten nuorten psyykkisen hyvinvoinnin haasteista ja opettajien käyttämistä tukikeinoista nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tar kastellaan nuorten psyykkisen hyvinvoinnin haasteita ja yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä aiemman kirjallisuuden ja tutkimuksen valossa. Lisäksi käsitellään erilaisia opettajien ja koulujen käyttämiä keinoja nuoren psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi.

Tutkimuksen tutkimusote on fenomenologinen, sillä tutkimuksen kohteena ovat yläkoulussa työskentelevien opettajien käsitykset. Aineisto kerättiin tammi-helmikuussa 2023 Webropol- kyselylomakkeen avulla. Kysely koostui likert- asteikollisista monivalintakysymyksistä ja avoimista kysymyksistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 11 yläkoulun opettajaa, joista kaksi työskenteli erityisopettajana ja yhdeksän aineenopettajana. Kerätty aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Saadut tutkimustulokset on raportoitu tutkimuskysymysten mukaisesti jaoteltuna yläkoulun opettajien käsityksiin nuorten kokemista psyykkisen hyvinvoinnin haasteista ja käytettyihin keinoihin tukea psyykkistä hyvinvointia koulumaailmassa. Opettajat raportoivat havainneensa nuorilla erilaisia psyykkisen hyvinvoinnin haasteita, mikä on linjassa psyykkisen hyvinvoinnin haasteiden ja mielenterveyden pulmien esiintymisen kanssa. Erityisesti ahdistuneisuutta, uneen- ja syömiseen liittyviä haasteita ja masennusta koettiin esiintyvän yläkouluikäisillä nuorilla. Myös opettajien käsitykset tukikeinoista olivat hyvin pitkälti yhteneviä aiemman kirjallisuuden ja tutkimusten kanssa. Opettajat kuvasivat pyrkivänsä tarjoamaan oppilailleen tukea pedagogisin keinoin, esimerkiksi eriyttämisen kautta sekä sosiaalisin keinoin, keskustelemalla ja ymmärtäväisellä suhtautumisella. Useat opettajat toivat vastauksissaan esiin koulun tarjoamien tukikeinojen, erityisesti oppilashuollon, merkityksen oppilaan kohdatessa psyykkisen hyvinvoinnin haasteita.

Middle school teachers’ perceptions of the challenges of students’ mental well-being and the ways of support they use

Abstract

The purpose of this master’s thesis is to find out middle school teachers’ perceptions of the challenges of the mental well-being of middle school-aged youth and the ways of support teachers’ use to support the mental well-being of young people. In the theoretical framework of the study is introduced the challenges of young people’s mental well-being and the most common mental health disorders in the light of previous literature and research. In addition, various methods used by teachers and schools to support young people’s mental well-being are discussed.

The research sample of the study is phenomenological, as the subject of the study are the perceptions of teachers working in middle schools. The data was collected in January-February 2023 using the Webropol questionnaire. The survey consisted of Likert-scaled multiple-choice questions and open-ended questions. A total of 11 middle school teachers responded to the survey, two of whom worked as special education teachers and nine as subject teachers. The collected material was analyzed using material-based content analysis.

The results have been reported in accordance with the research questions, divided into middle school teachers’ perceptions of the mental well-being challenges experienced by young people and the ways used to support mental well-being in the school. The teachers report that they have observed different mental well-being challenges in the young people, which is in line with the occurrence of mental well-being challenges and mental health problems. In particular, anxiety, challenges related to sleep and eating, and depression were perceived to occur in middle schoolaged youth. The teachers’ perceptions of the ways of support were also consistent with previous literature and research. The teachers described that they try to offer support to their students through pedagogical means, for example through differentiation and social means, by discussing and with an understanding attitude. In their answers, several teachers brought out the importance of the ways of support offered by the school, especially student care, when the student faces challenges of mental well-being.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Tuovinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/