University of Oulu

”Positiivisten kokemusten saaminen korostuu, kun muu elämä heittää häränpyllyä” : yläkoulun opettajat tukemassa kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten koulunkäyntiä yhteistyössä sijaishuollon kanssa

Saved in:
Author: Välimäki, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152570
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Välimäki, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sirkko, Riikka
Reviewer: Uitto, Minna
Sirkko, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten on todettu suoriutuvan koulusta heikommin, kuin muiden oppilaiden. Sijoitettujen nuorten on myös todettu olevan erityisen haavoittuvassa asemassa traumaattisten menneisyyden kokemuksien kautta, joiden kauaskantoiset vaikutukset näkyvät niin koulussa kuin nuorten mielenterveydessä.

Tässä pro gradu -tutkielmassa keskityttiin tutkimaan yläkoulun opettajien näkemyksiä kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten koulunkäynnin tukemisesta sekä yhteistyöstä sijaishuollon kanssa. Tavoitteena oli selvittää, millaisin keinoin yläkoulun opettajat tukevat sijoitettuja nuoria. Toinen tavoite oli selvittää, millaisia kokemuksia yläkoulun opettajilla on sijaishuollon kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Lisäksi tutkimuksessa nousi esiin sijoittujen nuorten koulunkäyntiin liittyviä haasteita. Tutkielma toteutettiin yleisenä laadullisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin kyselylomakkeelle, joka lähetettiin 25 Oulun kaupungin rehtorille. Rehtorit jakoivat kyselyn oman koulunsa aineenopettajille ja erityisopettajille. Tutkimukseen osallistui 12 opettajaa, joista 7 oli aineenopettajia ja 5 erityisopettajia. Aineiston analyysissä käytettiin aineistonlähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkimuksen tulokset mukaan yläkoulun opettajat tukevat sijoitettuja nuoria monin eri tavoin, jotka ovat kiinteästi yhteydessä heidän tunnistamiinsa sijoitettujen nuorten haasteisiin. Kuitenkin tärkeimmäksi tukemisen keinoksi nousi opettajan ja sijoitetun nuoren välinen suhde ja nuoren kohtaaminen tasa-arvoisesti ja ymmärtävästi. Tässä isossa roolissa oli nuoren traumaattisen taustan huomaaminen, joka tuki opettajien tapaa kohdata nuori vuorovaikutuksessa. Tuloksissa tuli myös ilmi, että sijaishuollon kanssa tehtävä yhteistyö oli erityisen tärkeä tukikeino, mutta opettajien kokemukset sijaishuollon kanssa toimimisesta olivat vaihtelevia. Tutkielma tarjoaa uutta tietoa siitä, millaisiin asioihin sijoitettujen nuorten tukemisessa tulisi koulun näkökulmasta kiinnittää huomiota ja millaista yhteistyö sijaishuollon kanssa on opettajien kokemana

“Gaining positive experiences is emphasized when the rest of life gets out of hand” : middle school teachers supporting out-of-home care youth and cooperating with foster care

Abstract

Out-of-home care youth have been found to perform worse in school than other students. In addition, foster care youth have been found to be in a particularly vulnerable position through traumatic past experiences that have far-reaching effects of which can be seen in school performance and youth’s mental health.

In this master’s thesis, the focus was to examine middle school teachers’ views on supporting the schooling of young people placed in out-of-home care and cooperation with foster care. The goal was to find out in which ways middle school teachers support young people who live in out-of-home care. Another goal was to find out what kind of experiences middle school teachers have with cooperation with foster care. In addition, the study revealed what type of challenges youth in foster care struggle with. The study was carried out as a general qualitative study and the research material was collected by using electronic survey, which was sent to 25 principals in the city of Oulu. Principals distributed the survey to subject teachers and special education teachers in their own school. 12 teachers participated in the study, of which 7 were subject teachers and 5 were special education teachers. The analysis of the data was carried out as material-based content analysis.

According to the results of the study, middle school teachers supported youth placed in out-of-home care in multiple ways, which were closely connected to the challenges they identified. However, the most important means of support was the understanding and supporting relationship between the teacher and youth. Noticing youth’s traumatic background played a big role in and guided the teachers’ interaction with youth. The results also revealed that cooperation with foster care was a particularly important way to support youth in out-of-home care, but the teachers’ experiences of working with foster care varied. The study offers new information on what kind of issues the school should pay attention to when supporting out-of-home care youth and what the teachers’ experience of cooperation with foster care is like.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Välimäki, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/