University of Oulu

”Työn merkityksellisyyden vois kiteyttää silleen, että tätä työtä mun on tarkoituskin tehdä.” : kasvatustieteilijöiden kokemuksia työn merkityksellisyydestä

Saved in:
Author: Vanhanen, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 101
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152578
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Vanhanen, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Suorsa, Teemu
Reviewer: Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Karhu, Jutta
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella kasvatustieteilijöiden kokemuksia työn merkityksellisyydestä. Merkityksellisen työn tutkimus on lisääntynyt huomattavasti ja sen merkitys on nousemassa yhä suurempaan rooliin työelämän muutoksen keskellä. Tutkimukset ovat osoittaneet työn merkityksellisyyden olevan keskeisessä asemassa työhön liittyvässä motivaatiossa, sitoutumisessa ja hyvinvoinnissa sekä lisäävän elämäntyytyväisyyttä. Näin ollen työelämän kehittäminen yhä merkityksellisemmäksi voi edistää ihmisten yleistä hyvinvointia ja elämänlaatua, ja siksi tämä on myös merkittävä tutkimuskohde.

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii Martelan ja Pessin näkemys työn merkityksellisyydestä sekä Stegerin ja kollegoiden WAMI-malli. Tutkimuksen keskeinen käsite on merkityksellinen työ, joka tarkoittaa itsessään arvokasta ja tekemisen arvoista työtä. Merkityksellinen työ toteuttaa yksilön etujen ohella yhteisiä etuja ja jotain suurempaa tarkoitusta, ja työn kautta yksilö voi aidosti toteuttaa ja ilmaista itseään sekä löytää merkitystä elämäänsä. Työn merkityksellisyyden kokemus viittaa yksilön kokonaisarvioon näiden tekijöiden toteutumisesta.

Tutkimuksen empiirinen vaihe on toteutettu kvalitatiivisesti, ja tutkimusaineisto koostuu kuudesta kasvatustieteilijälle tehdystä teemahaastattelusta. Tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä työn merkityksellisyydestä kokonaisvaltaisesti ja verrata tuloksia aikaisempaan tutkimukseen ja lähdekirjallisuuteen tutkittavien yksilöllisyys huomioiden. Täten aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysia.

Kasvatustieteilijöiden kokemukset työn merkityksellisyydestä rakentuivat itsensä toteuttamisesta, työn laajemmasta päämäärästä, yhteenkuuluvuudesta ja työn tuottamista positiivista merkityksistä laajemmin yksilön elämään. Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta osoittaen työn merkityksellisyyden kokemuksen rakentuvan yksilö-, työ- ja työyhteisötason tekijöiden dynaamisesta kokonaisuudesta. Tutkimus tarjoaa tietoa avaintekijöistä, joiden kautta kasvatustieteilijöiden työn merkityksellisyyden kokemusta voidaan edistää ja ylläpitää. Tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi työpaikoilla työntekijöiden merkityksellisyyden kokemuksen tukemiseen sekä uraohjauksen tukena ja sen käytäntöjen edistämisessä.

“The meaningfulness of work can be summed up by the fact that this work is what I am meant to do.” : educational scientists’ experiences of the meaningfulness of work

Abstract

The purpose of this master’s thesis is to examine the experiences of educational scientists regarding the meaningfulness of work. Research on meaningful work has increased considerably, and its importance is rising to play a greater role during changes in working life. Studies have shown that the meaningfulness of work plays a central role in work-related motivation, commitment and well-being as well as increasing life satisfaction. Making working life more meaningful can promote people’s general well-being and quality of life, therefore this is a significant topic to research.

Martela and Pessi’s view of the meaningfulness of work and the background theory of Steger and colleagues’ WAMI model serve as the theoretical framework of the thesis. The central concept of the study is meaningful work, which refers to work that is valuable in itself and worth doing. Meaningful work realizes common interests and a greater purpose, and through work, the individual can truly realize and express themselves and find meaning in their life. The experience of job meaningfulness refers to an individual’s overall assessment of the realization of these factors.

This study is qualitative, and the data consists of six thematic interviews conducted with educational scientists. The goal of the study is to deepen the understanding of the meaningfulness of work and to compare the results with earlier research and source literature while considering the individuality of the subjects. The data were analyzed using abductive content analysis.

The educational scientists’ experiences of the meaningfulness of work were built on self-realization, the broader goal of work, cohesion, and the positive meanings that work brings to the broader individual’s life. The results of the study support previous research, showing that the experience of the meaningfulness of work is formed by the dynamic whole of individual, work, and work community level factors. The study provides information on the key factors through which the experience of the meaningfulness of work of educational scientists can be promoted and maintained. The results can be used, for example, in workplaces to support employees’ experience of meaningfulness, as well as to support career guidance and promote its practices.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Vanhanen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/