University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksia vertaisryhmämentoroinnin merkityksestä työhyvinvoinnille

Saved in:
Author: Vaitiniemi, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152580
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Vaitiniemi, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keränen, Virve
Uitto, Minna
Reviewer: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Vertaisryhmämentorointi on menetelmä, jonka on aiemmissa tutkimuksissa todettu tukevan eri ammattiryhmistä tulevien opettajien ammatillista osaamista ja työhyvinvointia. Vertaisryhmämentoroinnissa kokeneet osaajat ja uransa alkuvaiheessa olevat opettajat jakavat kokemuksiaan ja ammatillista osaamistaan keskustelun sekä toiminnallisten menetelmien avulla. Erityisesti toisilta opettajilta saatu vertaistuki on koettu merkittäväksi työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta. Varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointiin vaikuttavat muun muassa stressi, lapsiryhmä sekä käytössä olevat resurssit ja yleisesti varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointiin liittyvissä tutkimuksissa varhaiskasvatuksen opettajat ovat kertoneet työnsä olevan kuormittavaa. Aiempien tutkimusten perusteella vertaisryhmämentoroinnin lisääminen varhaiskasvatuksen kentälle tarkoittaisi varhaiskasvatuksen laadun paranemista, sillä laadukkaan varhaiskasvatuksen tärkein voimavara on hyvinvoiva henkilöstö.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia merkityksiä varhaiskasvatuksen opettajat kertovat vertaisryhmämentoroinnilla olevan työhyvinvoinnille. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä avataan vertaisryhmämentoroinnin moninaista käsitettä, historiaa sekä vertaisryhmämentorointitapaamisten kulkua. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä avataan työhyvinvoinnin käsitettä, työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa sekä varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvoinnin ja vertaisryhmämentoroinnin tutkittuja yhteyksiä. Tutkimus on toteutettu laadullisena kerronnallisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto koostuu varhaiskasvatuksen opettajilta Webropolin avulla kerätyistä kirjoitelmista, joita on analysoitu temaattisen analyysimenetelmän avulla. Kirjoituspyynnöt jaettiin varhaiskasvatuksen opettajille, joilla tiedettiin olevan kokemusta vertaisryhmämentoroinnista.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vertaisryhmämentorointi tukee varhaiskasvatuksen opettajien kertomusten perusteella työhyvinvointia usealla eri tavalla. Toisilta opettajilta saadun vertaistuen kerrottiin tukevan työssä jaksamista ja sitä kautta myös työhyvinvointia. Ryhmässä kertomisen merkitys korostui varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksissa luotettavan ja turvallisen ilmapiirin kautta, sillä varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat voivansa pohtia esimerkiksi omaan tiimiin liittyviä haastaviakin asioita vertaisryhmämentoroinnin avulla. Vertaisryhmämentoroinnin kerrottiin tukevan myös ammatti-identiteettiä sekä työn kehittymistä ja sitä kautta myös itsevarmuuden ja itseluottamuksen kerrottiin lisääntyneen. Lisäksi työyhteisön suhtautumisen kehittämis- ja hanketyöhön kerrottiin vaikuttavan työhyvinvointiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Vaitiniemi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/