University of Oulu

Yhteisopettajuuden johtaminen Poliisiammattikorkeakoulussa

Saved in:
Author: Rautasalo, Iina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152581
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Rautasalo, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kontio, Kimmo
Pikkarainen, Eetu
Reviewer: Kontio, Kimmo
Pikkarainen, Eetu
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on tutkia yhteisopettajuuden johtamista Poliisiammattikorkeakoulussa. Tutkimuskysymykseni on ”Millaisia käsityksiä ammattikorkeakoulun koulutuksen johdolla, moduulivastaavilla sekä opintojaksovastaavilla on yhteisopettajuudesta ja sen johtamisesta?”. Yhteisopettajuutta tarkastelen sen eri toteutusmuotojen, opettajien kokemusten, sekä siihen liittyvien hyötyjen ja haasteiden kautta. Lisäksi käsittelen valtaa, statusta ja autonomiaa yhteisopettajuudessa sekä onnistunutta yhteisopettajuutta tutkimusten valossa. Johtamista käsittelen koulutuksen johtamisen erityispiirteiden, pedagogisen johtamisen, jaetun johtamisen sekä jaetun pedagogisen johtamisen teemojen kautta. Lisäksi esittelen aiempaa tutkimusta yhteisopettajuuden johtamisesta.

Tutkimus on toteutettu laadullisena kyselytutkimuksena. Kyselylomake sisälsi yhden roolia taustoittavan monivalintakysymyksen ja yhdeksän avointa kysymystä. Kysymykset on koostettu teorian pohjalta ja käsittelevät kolmea teemaa: (1) käsityksiä yhteisopettajuudesta ja sen onnistumisesta, (2) käsityksiä yhteisopettajuuden johtamisen roolijaosta, sekä (3) käsityksiä liittyen valtaan, autonomiaan ja yhteistyöhön yhteisopettajuudessa. Aineiston analyysissa on käytetty sisällönanalyysia.

Tulosten mukaan yhteisopettajuus nähdään samankaltaisena eri roolien kesken. Siihen nähdään kuuluvaksi muun muassa yhteistyötä, moniammatillisuutta, työhyvinvointia sekä opiskelijan hyötymistä. Yhteisopettajuuden johtamiseen liittyvät käsitykset sen sijaan vaihtelevat enemmän ja sisältävät ristiriitoja niin roolien sisällä kuin välillä. Odotukset johtamisesta vaihtelivat eri roolien sisällä jaetusta pedagogisesta johtamisesta, valmentavasta johtamisesta, osallistamisesta sekä kannustamisesta esihenkilölähtöiseen johtamiseen ja käskyjen antamiseen. Keskeisiksi tekijöiksi yhteisopettajuudessa ja sen johtamisessa nähtiin selkeät ja kaikkien ymmärtämät roolit, tavoitteet ja raamit sekä avoin ja runsas vuorovaikutus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iina Rautasalo, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.