University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksia oman persoonallisuuden vaikuttamisesta työhön

Saved in:
Author: Ollikainen, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306152586
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Ollikainen, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Kinnunen, Susanna
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tässä Pro gradu -tutkielmassa tutkittiin varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksia oman persoonallisuutensa vaikuttavuudesta varhaiskasvatuksen opettajan työhön. Tutkielma toteutettiin vuosina 2021–2023. Tutkielman tutkimuskysymys oli: Miten varhaiskasvatuksen opettajat kertovat persoonallisuuden vaikuttavan työhön?

Tutkielman aihetta lähestyttiin persoonallisuuden ja varhaiskasvatuksen opettajan työnkuvan näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää, miten persoonallisuus vaikuttaa varhaiskasvatuksen opettajan työhön. Kokivatko haastatteluun osallistuneet varhaiskasvatuksen opettajat persoonallisuutensa vaikuttavan siihen, kuinka he tekevät työtänsä ja tulkitsevat esimerkiksi varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteita ja varhaiskasvatuslakia? Lisäksi tavoitteena oli selvittää varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksista, kuinka he kuvailivat itseänsä varhaiskasvatuksen opettajana ja mitä he ajattelivat siitä, saako persoonallisuus näkyä heidän työssään.

Tutkielman aineisto kerättiin haastattelemalla neljää varhaiskasvatuksen opettajaa keväällä 2022. Laadullinen narratiivinen aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusteella löydettiin, että varhaiskasvatuksen opettajat kokivat persoonallisuutensa vaikuttavan vääjäämättä jollain tapaa siihen, miten he toteuttivat työtään. Persoonallisuuden koettiin vaikuttavan esimerkiksi varhaiskasvatusta ohjaavien lakien ja asiakirjojen muodossa, joiden tulkitsemiseen vaikuttivat omat persoonalliset lähtökohdat, ajatukset ja vahvuudet. Persoonallisuudesta koettiin olevan hyötyä varhaiskasvatuksen opettajan työssä ja työnteko koettiin melko vaikeaksi, jos omaa persoonallisuuttaan ei saisi näyttää. Ajatus persoonallisuuden liiallisesta piilottamisesta nähtiin työhyvinvointikysymyksenä. Kertomuksista selviää kunnioitus varhaiskasvatusta ohjaavia lakeja ja asiakirjoja kohtaan. Kunnioitus näyttäytyi esimerkiksi sillä, että mitään varhaiskasvatuksen osa-aluetta ei kerrottu jätetyn täysin pois varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelemasta ja toteuttamasta toiminnasta. Katsomuskasvatus koettiin kertomusten perusteella yhteisesti haastavaksi toteuttaa varhaiskasvatuksen kontekstissa.

Tutkielman luotettavuutta edistettiin kuvaamalla läpinäkyvästi tutkielman eri vaiheita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Ollikainen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.