University of Oulu

Suomalaisten suhde instituutioihin ja tieteeseen

Saved in:
Author: Hautamäki, Jarkko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306162597
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hautamäki, 2023
Publish Date: 2023-06-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Heikkinen, Hanna
Päkkilä, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tutkielma käsittelee suomalaisten luottamusta kirkkoon ja mediaan sekä suomalaisten käsitystä tieteen kyvystä vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja rauhan edistämiseen. Tehdyt analyysit perustuvat tutkimukseen nimeltä Tiedebarometri 2019. Tilastollisina menetelminä tutkielmassa on käytetty ehdollisia prosenttijakaumia, ristiintaulukointia, khiin neliö -testiä sekä logistista regressiota. Selittäviksi tekijöiksi valikoituivat sukupuoli, ikä ja asuinalue. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vanhemmat ikäluokat vaikuttaisivat luottavan kirkkoon nuoria enemmän, mutta yleinen mielipide vastaajien välillä on kuitenkin melko kielteinen. Naisten osuus positiivisissa vastauksissa oli suhteessa miehiä enemmän. Suomalaisten luottamus mediaan painottui selvästi positiivisen puoleen. Naiset näyttivät luottavan mediaan hieman miehiä enemmän. Vastaajat näyttivät uskovan tieteen kykyyn jarruttaa ilmastonmuutosta. Nuoremmista ikäluokista vanhempia kohti mennessä trendinä oli uskon väheneminen. Suomalaisten mielestä rauhan edistämisessä tieteellä ei vaikuttanut olevan kovin suuri merkitys. Naiset näyttivät uskovan tieteen kykyyn hieman miehiä enemmän ja iän kasvaessa usko tieteen kykyyn näyttäisi laskevan. Asuinalueilla ei juuri ollut merkittäviä eroja mielipiteissä, mutta Länsi-Suomen asukkaat vastasivat muita hieman negatiivisemmin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jarkko Hautamäki, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/