University of Oulu

Hyvinvointi varhaiskasvatuksessa työyhteisön ja opettajien näkökulmasta

Saved in:
Author: Takala, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306162607
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Takala, 2023
Publish Date: 2023-06-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Peltola, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan varhaiskasvatuksen henkilöstön hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä niin työyhteisön kuin varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmasta. Tutkielmassa kuvataan varhaiskasvatuksen työyhteisön ja opettajien hyvinvoinnin tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Mistä osatekijöistä rakentuu varhaiskasvatuksen työyhteisön hyvinvointi ja Mitkä tekijät vaikuttavat varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointiin. Kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteutettu tutkielma pohjautuu uudehkoihin tieteellisiin tutkimusartikkeleihin, joiden ohella hyödynnetään vanhempia klassikkoteoksia esimerkiksi teoriataustassa.

Tutkielman keskeiset käsitteet ovat hyvinvointi, työhyvinvointi ja varhaiskasvatuksen työyhteisö. Edellä mainitut käsitteet avataan tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä. Hyvinvointi nähdään tutkielmassa ilmiönä, johon pystyy vaikuttamaan niin myönteisesti kuin negatiivisesti organisaation ja yksilön toiminnalla. Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa yksilön kokemusta omasta jaksamisestaan suhteessa työhön. Varhaiskasvatuksen työyhteisöllä kuvataan varhaiskasvatusyksikön sosiaalista työympäristöä, jossa työskentelee varhaiskasvatusyksikön johtaja, varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat sekä varhaiserityisopettaja.

Tutkielman tulokset osoittavat, että varhaiskasvatuksessa koettava hyvinvointi rakentuu yhteiskunnan ja varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuurin sekä johtamisen luomasta kokonaisuudesta. Keskeisimpänä varhaiskasvatuksen työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä esille nousee yhteiskunnan alhainen arvostus varhaiskasvatustyötä kohtaan, mikä näkyy varhaiskasvatuksessa puutteellisina resursseina. Tämä taas johtaa työntekijöiden kuormittuneisuuteen ja työn mielekkyyden sekä merkityksellisyyden alenemiseen. Yhteiskunnan mahdollistamat resurssit näkyvät toimintakulttuurissa, jonka vuoksi keskeistä on toimiva, ammattitaitoinen johtaminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Takala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/