University of Oulu

Kiusaamisen ehkäisy lasten vertaissuhteissa sosiaalisia taitoja tukemalla varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Kostamo, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306192620
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kostamo, 2023
Publish Date: 2023-06-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Keränen, Jaana
Kinnunen, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus on selvittää mikä merkitys sosiaalisten taitojen tukemisella lasten vertaissuhteissa on kiusaamisen ehkäisyn kannalta. Tutkimuksessa perehdyn myös varhaiskasvatuksen henkilöstön rooliin kiusaamisen ehkäisyssä.

Tutkimuksessa käyn läpi tutkimuksen toteutusta eli tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tarkoituksen sekä esittelen tutkimusmenetelmän. Tutkimus toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Eli tutkin aihetta hyödyntäen aikaisempia tutkimuksia aiheesta. Käyn myös läpi aiheen kannalta merkittävimmät käsitteet ja selitän ne auki. Pääkäsitteikseni valikoitui kiusaaminen ja sosiaaliset taidot. Tulosluvussa vastaan tutkimuskysymyksiini ja selvitän tutkimuksen tuloksia. Pohdinnassa kokoan tärkeimmät tulokset yhteen ja pohdin tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä jatkotutkimusideoita.

Tutkimuksesta selvisi, että sosiaalisten taitojen ja vertaissuhteiden tukeminen ovat merkittävimpiä tekijöitä kiusaamisen ehkäisyssä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö voi ehkäistä kiusaamista tukemalla lasten sosiaalisia taitoja ja ryhmän keskinäisiä vertaissuhteita. Kiusaamisen ehkäisyn toteutumiseksi täytyy laadukkaan peruspedagogiikan lisäksi olla tietoista toimintaa kiusaamisen ehkäisemiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kostamo, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/