University of Oulu

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden pedagoginen sensitiivisyys alle 3-vuotiaiden päiväkotiryhmässä

Saved in:
Author: Impiö, Henna1; Kairamo, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306192622
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Impiö; A. Kairamo, 2023
Publish Date: 2023-06-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Keränen, Jaana
Kinnunen, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielman aiheena on varhaiskasvatuksen työntekijöiden pedagoginen sensitiivisyys päiväkodissa alle 3-vuotiailla. Tutkimme sitä, miten pedagoginen sensitiivisyys ilmenee varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden ryhmässä työntekijöiden toiminnassa. Tutkielman tavoitteena on lisätä tietämystä pedagogisesta sensitiivisyydestä alle 3-vuotaiden ryhmässä eri tilanteissa.

Tutkimusmetodina käytämme kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Käytämme lähteinä kotimaisia ja ulkomaisia julkaisuja aiheesta. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu käsitteiden pedagoginen sensitiivisyys, alle 3-vuotiaat, alle 3-vuotiaiden pedagogiikka ja varhaiskasvatuksen opettajuus ympärille. Pedagoginen sensitiivisyys ja varhaiskasvatuksen opettajuus liittyvät varhaiskasvatuksen opettajan kykyyn tunnistaa sensitiiviset tilanteet lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa, varhaiskasvatuksen arjessa, sekä siirtymätilanteissa. Alle 3-vuotiaiden pedagogiikalla tarkoitamme sitä, mikä rooli varhaiskasvattajan sensitiivisyydellä on lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa.

Tuloksissa nousee esille varhaiskasvatuksen opettajan sensitiivisyyden merkitys turvallisuuden tunteen syntymisessä, sekä oikeanlaisessa kyvyssä reagoida lasten aloitteisiin. Sensitiivisyys korostuu myös luottamuksen rakentumisessa lasten vanhempien kanssa. Lisäksi sensitiivinen kasvattaja luo positiivista työilmapiiriä.

Alle 3-vuotiaat pyrkivät eri tavoilla, kuten ilmeillä ja eleillä hakemaan vuorovaikutusta, joten on tärkeää, että ryhmän aikuiset osaavat reagoida aloitteisiin oikealla tavalla. Jotta aloitteisiin pystyy vastaamaan oikealla tavalla, tulee ryhmän aikuisten tuntea lapset sekä haluta olla läsnä ryhmän arjessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Impiö; Anni Kairamo, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/