University of Oulu

Pakolaisoppilaiden yhdenvertaisuuden edistäminen peruskoulussa

Saved in:
Author: Lindberg, Matilda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306192627
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lindberg, 2023
Publish Date: 2023-06-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on saada selville, miten pakolaisoppilaiden yhdenvertaista koulunkäyntiä voi edistää. Aihe on ajankohtainen, sillä viime vuosina erilaiset kriisit ja sodat ovat tuoneet ja tuovat edelleen Suomeen lapsia ja lapsiperheitä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja kotiseutunsa. Aiheen tutkimattomuus suomenkielisessä kirjallisuudessa lisää sen ajankohtaisuutta.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jolloin aiheesta voidaan jo laatia laaja yleiskatsaus, joka pohjautuu aikaisempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Tutkielmassa on käytetty sekä suomenkielisiä että kansainvälisiä lähteitä ja lähteet on valittu niiden tieteellisyyden, aiheen ja ajankohtaisuuden perusteella.

Tutkielmassa määritellään maahanmuuttajan ja pakolaisen ero sekä tuodaan esille, miksi on tärkeää tutkia ja puhua myös pakolaisista eikä vain maahanmuuttajista tai vieraskielisistä. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii yhdenvertaisuus, jota tarkastellaan sekä oikeudellisen, tosiasiallisen että sivistyksellisen yhdenvertaisuuden näkökulmista. Tuloksissa esitellään keinoja pakolaisoppilaan yhdenvertaisuuden edistämiskeksi. Tuloksissa nousee esiin oppilaan taustan huomioiminen, opettajan merkitys yhdenvertaisuuden mahdollistajana, opettajan käyttämät pedagogiset ratkaisut sekä erilaiset tukikeinot. Lisäksi tuloksissa korostuu kodin ja koulun välinen yhteistyö ja turvallisuuden kokemuksen merkitys sekä erilaisten yhteiskunnallisten rakenteiden kriittinen tarkastelu.

Kriittisen pohdinnan ja näkökulman merkitys ovat keskeisiä ja yhdistäviä tekijöitä tuloksissa. Opettajan tulee kyetä tarkastelemaan kriittisesti esimerkiksi omaa opettajuuttaan, mutta myös yhdessä oppilaiden kanssa ympäröivää maailmaa ja eriarvoistavia tekijöitä sekä yhteiskunnan valtarakenteita. Tutkimustulosten perusteella on tärkeää niin opettajankoulutuksessa kuin täydennyskoulutuksessa tuoda esille oppilaiden lähtökohtien erityispiirteitä ja mahdollisia tarpeita. Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että opettajan riittävät tiedot ja taidot mahdollistavat pakolaisoppilaiden yhdenvertaisen koulunkäynnin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matilda Lindberg, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/