University of Oulu

“I’m just sorry for being a frickin’ idiot and saying stupid stuff I don’t mean.” : apology components and image repair strategies in apology videos on YouTube

Saved in:
Author: Kangas, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306192628
Language: English
Published: Oulu : O. Kangas, 2023
Publish Date: 2023-06-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Haddington, Pentti
Description:

Abstract

Research on apology videos is a relatively new and understudied area, especially in the context of social media apologies. The purpose of this thesis is to give insight into the linguistic features used in YouTube apology videos by utilizing Lewicki and Polin’s six apology components of an effective apology as well as Benoit’s image repair strategies. The aim is to provide framework into how these two approaches are integrated in the apologies. While previous research has examined apology components and image repair strategies separately, this thesis recognizes that the combination of the approaches could lead to a more comprehensive understanding of apologies. The thesis analyses 12 apology videos from relevant and popular YouTubers, utilizing discourse analysis and both quantitative and qualitative methods. The analysis includes graphs illustrating the distribution and integration of apology components and image repairs strategies in the apology videos. The findings will be further discussed through the analysis of excerpts from the apologies. Also, brief discussion on possible further studies will be provided. The findings of this thesis indicate that from apology components, expression of regret and an explanation for why the offense occurred were the most common practices, while bolstering and mortification were the most prevalent image repair strategies. Furthermore, it was found that self-deprecating use of bolstering was especially common in YouTube apologies. It was also established that bolstering and mortification appear frequently in conjunction with the apology components. Additionally, inclusions of accident, defeasibility, attack accuser and corrective action were also found to be common practices with apology components. In conclusion, the approach employed in this thesis provides a more comprehensive understanding of YouTube apologies, and of the relationship between apology components and image repair strategies within the context of the analysed videos.

”Olen vain pahoillani, että olen idiootti ja sanon tyhmiä asioita, joita en tarkoita.” : anteeksipyynnön komponentit ja imagon korjausstrategiat anteeksipyyntövideoissa YouTubessa

Tiivistelmä

Anteeksipyyntövideoiden tutkimus on suhteellisen uusi ja vähän tutkittu ala, etenkin sosiaalisen median anteeksipyyntöjen yhteydessä. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella YouTuben anteeksipyyntövideoissa esiintyviä kielellisiä piirteitä, hyödyntämällä Lewickin ja Polinin kuutta tehokkaan anteeksipyynnön komponenttia sekä Benoitin imagon korjausstrategioita. Tavoitteena on tarjota kehykset näiden kahden lähestymistavan yhdistämiselle anteeksipyynnöissä. Vaikka aikaisempi tutkimus on tutkinut anteeksipyynnön komponentteja ja imagon korjausstrategioita erikseen, tämä tutkielma tunnistaa, että lähestymistapojen yhdistäminen voisi johtaa anteeksipyyntöjen kokonaisvaltaisempaan ymmärtämiseen. Tutkielmassa analysoidaan 12 anteeksipyyntövideota merkittäviltä ja suosituilta tubettajilta, ja siinä käytetään diskurssianalyysiä hyödyntäen sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista menetelmää. Analyysi sisältää kaavioita, jotka havainnollistavat anteeksipyynnön komponenttien ja imagon korjausstrategioiden jakaumaa ja yhdistelmiä anteeksipyyntövideoissa. Löydöksiä käsitellään myös analysoimalla otteita anteeksipyyntövideoista. Lisäksi tutkielmaan sisältyy katsaus mahdollisiin tuleviin tutkimuksiin. Tämän tutkielman havainnot osoittavat, että anteeksipyyntökomponenteista katumuksen osoitus ja selitys loukkaukselle olivat yleisimpiä käytäntöjä anteeksipyyntövideoissa, kun taas positiivisten piirteiden vahvistaminen ja häpeän osoittaminen olivat yleisimpiä imagon korjausstrategioita. Lisäksi havaittiin, että positiivisia piirteitä vahvistettiin itseään vähättelevästi ja tämä oli erityisen yleisestä YouTube anteeksipyynnöissä. Todettiin myös, että positiivisten piirteiden vahvistamista ja häpeän osoittamista esiintyi usein anteeksipyynnön komponenttien yhteydessä. Myös vahinko, vastuun vähättely, hyökkäys syyttäjää kohti ja korjaavien toimenpiteiden käytön todettiin olevan yleisiä käytäntöjä anteeksipyynnön komponenttien kanssa. Yhteenvetona voidaan todeta tässä tutkielmassa käytetyn lähestymistavan tarjoavan kattavamman käsityksen anteeksipyynnöistä YouTubessa sekä anteeksipyynnön komponenttien ja imagon korjausstrategioiden välisestä suhteesta analysoitujen videoiden yhteydessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Kangas, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/