University of Oulu

”Tuntuu kuin kukaan ei uskaltaisi kysyä tai edes puhua mitään.” : 6.-luokkalaisten kokemuksia alakoulun seksuaalikasvatuksesta

Saved in:
Author: Repo, Sanna1; Ylitalo, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306192640
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Repo; E. Ylitalo, 2023
Publish Date: 2023-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Louhela, Helena
Harmoinen, Sari
Description:

Tiivistelmä

Seksuaalisuus on luonnollinen osa jokaista ihmistä, ja se kulkee mukanamme syntymästä kuolemaan. Seksuaalisuus ilmenee lukemattomilla eri tavoilla kuten ajatuksina, sanoina, tekoina ja uteliaisuutena. Seksuaalioikeuksien mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus seksuaalikasvatukseen. Seksuaalikasvatukseen kuuluu esimerkiksi kehon toiminnan ymmärtäminen, tunne- ja ihmissuhdetaitojen harjoitteleminen, sekä omien ja muiden rajojen tunnistaminen. Pienten lasten kohdalla puhutaan usein kehotunnekasvatuksesta. Koulu on yksi virallisen seksuaalikasvatuksen toteuttaja, ja seksuaalikasvatus näkyy valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa niin opetussuunnitelman yleisessä osassa, kuin myös ympäristöopin sisällöissä.

Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten alakoulun seksuaalikasvatus on näyttäytynyt 6. vuosiluokan oppilaille, ja saada sitä kautta eväitä opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tutkimukseen osallistui 72 oppilasta, neljältä eri luokalta, ja kahdesta eri koulussa. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella kevään 2023 aikana ja analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Oppilaiden kokemukset alakoulun seksuaalikasvatuksesta olivat vaihtelevia. Valtaosa piti seksuaalikasvatusta tärkeänä ja hyödyllisenä. Oppilaat olivat saaneet tietoa erityisesti murrosiästä, sukuelimistä, tunteista, ihmissuhteista ja sukupuolesta. Tuloksista kävi kuitenkin ilmi, että lähes puolet oppilaista kaipasivat jostain seksuaalikasvatuksen aihealueesta lisää tietoa. Lisää tietoa haluttiin muun muassa tunne- ja ihmissuhdetaidoista, seksuaalisesta toiminnasta sekä murrosiästä.

Koululla nähtiin olevan tärkeä rooli virallisena seksuaalikasvattajana, mutta oppilaat eivät tuloksien perusteella käänny koulun puoleen tietoa hakiessaan. Koulu nähtiinkin vähiten mieluisimpana tiedonvälittäjänä mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Hieman yli puolet oppilaista ilmoittivat, että asioiden käsitteleminen luokassa oli vaivaannuttavaa. Avoimissa vastauksissakin käy ilmi, että useilla oppilailla on negatiivisia kokemuksia koulun seksuaalikasvatuksesta. Oppilaat toivoivat, että seksuaalikasvatusta antaisi joku muu kuin oma opettaja, ja että oppitunnilla olisi vain puolikas luokka kerrallaan. Työskentelytapoina oppilaat suosivat pieniä ryhmiä, ja suosittuja opetusmenetelmiä olivat videon katsominen sekä anonyymit kysymykset. Tulosten perusteella oppilaat tulisi ottaa vahvemmin osaksi opetuksen suunnittelua, jotta kokemukset seksuaalikasvatuksesta voisivat olla positiivisempia. Lisäksi opettajien ammattitaitoa tukemalla voidaan edistää laadukkaan seksuaalikasvatuksen toteutumista koulussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Repo; Elisa Ylitalo, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/