University of Oulu

Musiikin ja matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä oppiaineiden integroimisesta lukiotason opetuksessa

Saved in:
Author: Ilmonen, Emma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306192641
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ilmonen, 2023
Publish Date: 2023-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokela, Nina
Harmoinen, Sari
Reviewer: Harmoinen, Sari
Manninen, Emilia
Jokela, Nina
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielma keskittyy musiikin ja matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiin musiikin ja matematiikan integroimisesta lukiotason opetuksessa. Sen tavoitteena on kuvata käsityksiä, joita musiikin ja matematiikan aineenopettajaopiskelijoilla on muun muassa musiikin ja matematiikan yhteisistä tavoitteista, yhteisopettajuudesta ja STEAM-opetuksesta. Lisäksi tutkimus esittelee tutkittua tietoa musiikin ja matematiikan integroimisesta sekä aineenopettajaopiskelijoiden käsityksistä, jotta oppiaineiden integroiminen tulisi näkyvämmäksi ja myös muut kiinnostuisivat integroimaan kyseisiä oppiaineita.

Tutkimus käsittelee sitä, kuinka musiikkia ja matematiikkaa on mahdollista yhdistää lukiotasolla. Lisäksi perehdytään lukion opetussuunnitelman perusteisiin ja selitetään musiikin ja matematiikan yhteisiä tavoitteita. Musiikin ja matematiikan yhteisiä käsitteitä, STEAMia (science, technology, engineering, art, mathematics) ja oppiaineintegraatiota avataan. Lisäksi nostetaan esiin musiikkia ja matematiikkaa yhdistäviä projekteja. Yhteisopettajuuteen, sen historiaan, erilaisiin malleihin sekä hyötyihin ja haasteisiin perehdytään. Tämän tarkoituksena on tuoda ilmi se, että opettajan yksin ei välttämättä tarvitse hallita kahden oppiaineen sisältöä sekä opetussuunnitelmaa, vaan yhteistyö on mahdollista myös oppiaineintegraatiossa.

Lähestymistapana pro gradu -tutkielma mukailee fenomenografista tutkimusta, jonka aineiston keräsin teemahaastatteluilla. Tutkimusjoukko koostui neljästä (N=4) musiikin (N=2) ja matematiikan (N=2) aineenopettajaopiskelijasta, joista kaksi oli miehiä ja kaksi naisia. Haastateltavat olivat 21–27-vuotiaita. Aineiston litteroinnin jälkeen aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.

Tuloksissa ilmeni, että aineenopettajaopiskelijoiden käsitykset yhteisistä tavoitteista olivat yhteneviä LOPSin kanssa, vaikka tietoa ei ollut paljoa. STEAM ei juurikaan jakanut mielipiteitä. Heidän käsityksensä yhteisopettajuudesta ovat yhtenevät ja heidän mukaansa oppiaineintegraatio mahdollisesti vaikuttaa oppimistuloksiin ja motivaatioon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma Ilmonen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.