University of Oulu

STEAMin vaikutus luovaan minäpystyvyyteen koulukontekstissa

Saved in:
Author: Sjöblom, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306202662
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Sjöblom, 2023
Publish Date: 2023-06-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Description:

Tiivistelmä

Kouluissa tärkeiksi tavoitteiksi on muodostunut esimerkiksi se, että oppilas on aktiivisena toimijana, on mukana yhteiskunnallisten ratkaisujen keksimisessä ja ikätovereidensa kanssa harjoittelee uuden tiedon rakentamista. STEAM-pedagogiikka voisi mahdollisesti toimia vaihtoehtona näiden tavoitteiden toteutumiseksi. STEAM on tiedettä, teknologiaa, insinööritaitoja, taidetta ja matematiikkaa yhdistävää opetusta, jossa taide on integroituna luonnontieteiden opetukseen. Luova minäpystyvyys puolestaan tarkoittaa omiin kykyihin uskomista saada oman työskentelyn tuloksena luovia tuotteita. Valitsin luovan minäpystyvyyden näkökulmaksi, sillä oppilailta odotetaan panosta nykymaailman ongelmanratkaisijoina. Kokonaisuuksien soveltamisessa tuleekin olennaiseksi se, kuinka oppilas kokee oman pystyvyytensä tarttua näihin aiheisiin luovalla tavalla.

Aloitan tutkielman määrittelemällä aiheeseen kuuluvat käsitteet, joita ovat luovuus, minäpystyvyys, luova minäpystyvyys sekä STEAM. Tutkimuksen tavoitteena on ensimmäisenä tutkia, mitä luova minäpystyvyys on. Tämän jälkeen tarkastelen sitä, miten luovuus voisi näkyä STEAM-opetuksessa. Lopuksi käsittelen aiempien kappaleiden kautta, miten STEAM voisi mahdollisesti tukea luovaa minäpystyvyyttä. Tutkimus on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastelen aihetta aiheita koskevien teorioiden sekä tutkimusten kautta.

Tutkimuksen kautta selvisi, että STEAM antaa hyvin tilaisuuksia luovalle työskentelylle ja luovien taitojen harjoittelemiseen. Lisäksi löydökset näyttävät, että STEAMissä on useita kohtia, joiden mukaan tämän tulisi voida tukea oppilaiden luovaa minäpystyvyyttä. Tieto pohjautuu pääosin erillisistä aineistoista löydettyihin yhteyksiin, joten aihetta olisi syytä tutkia lisää esimerkiksi tutkimuksessa tarkasteltujen luovan minäpystyvyyden edellytysten kautta. Tutkimuksen luotettavuus on pyritty varmistamaan esimerkiksi aineistoihin viittaamalla, lähdeluettelolla ja pääosin vertaisarvioituja aineistoja hyödyntämällä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Sjöblom, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.